Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt: Genomsedda och bearbetade af professor Winroth. Till den studerande ungdomens tjenst

Framsida
Distribuent: Gleerup, 1889 - 369 sidor
0 Recensioner
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan 91 - Konungen äger att i brottmål göra nåd, mildra lifsstraff samt återgifva ära och till kronan förverkadt gods; dock må öfver ansökningar derom högsta domstolen höras och konungen sina beslut uti statsrådet fatta.
Sidan 162 - Hoc jure utimur, ut quidquid omnino per vim fiat, aut in vis publicae, aut in vis privatae crimen incidat, Ulpian (L.
Sidan 26 - ... den ådömda strafftiden. Den, som till förlust af medborgerligt förtroende dömd är, hafve förverkat embete, tjenst eller annan allmän befattning, som af honom innehafves; vare ock, under den tid påföljden honom ådömd är, utestängd från alla sådana rättigheter och förmåner, för hvilkas tillgodonjutande god frejd erfordras.
Sidan 79 - Men härjemte lemnas äfven den mera allmänna föreskrift, att i brottmål förlikning ej få ega rum, der allmän förargelse skett eller allmän frid å kropp, lif eller gods brutits.
Sidan 362 - Någon användbarhet af det lagrum, som föreskrifver, 46 att, om den, som gjort sig skyldig till afsättning eller mistning af embete...
Sidan 56 - Härmed öfverensstämde den kanoniska rätten sa mycket mera, som enligt densamma sjelfva tanken a brott var, äfven innan den framträdt i någon som helst handling, lika straffbar som brottet sjelft.
Sidan 104 - I öfrigt har domaren valfrihet antingen emellan ett absolut straffmått och straff inom viss latitud (Str.L. 14,4: straffarbetete på lifstid eller från och med 8 till och med 10 år) eller inom strafflatitud vare sig af en (Str.L.

Bibliografisk information