Att läsa och att skriva: två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800-2000

Framsida
Ann-Catrine Edlund
Umeå universitet, 2012 - 256 sidor
Att läsa och skriva - forskning och beprövad erfarenhet ges nu ut både som bok och i nätversion, lätt reviderad och uppdaterad. Den innehåller fem kapitel som behandlar olika aspekter på läsning och skrivning. De två inledande kapitlen fokuserar språket som kommunikationsmedel och den funktion läsning och skrivning har i dag. Vad innebär exempelvis det vidgade textbegreppet, vad menas med textrörlighet, hur går det till att lära sig läsa och skriva och hur påverkar nya medier och förändringar i omvärlden barns och ungdomars läsande och skrivande? Modersmål och svenska som andraspråk är titeln på det tredje kapitlet som behandlar frågor om hur barn tillägnar sig majoritets- respektive minoritetsspråk, hur lärande går till för elever med flera språk och modersmålets roll för inlärning och identitet. I nästa kapitel, med rubriken Läs- och skrivsvårigheter, riktas uppmärksamheten mot barn i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling. Svårigheter med att lära sig läsa och skriva kan vara av olika slag, de måste uppmärksammas tidigt och den stödjande undervisningen anpassas väl för att eleverna ska få rätt hjälp. I det sista kapitlet, Pedagogiska konsekvenser, diskuteras pedagogiken ur många perspektiv. Vad är det egentligen som behövs för att alla barn kan komma till sin rätt i skolan? Vilka pedagogiska möjligheter finns? Hur mycket betyder stimulans, klassens storlek och skolans utrustning? Och framför allt - vad betyder läraren? Boken riktar sig till pedagoger, lärarutbildare och lärarstuderande och är givande för alla professionella som arbetar med skolutveckling. Den är också intressant för föräldrar och andra som intresserar sig för det fantastiska redskap för kommunikation och lärande som språk innebär!

Bibliografisk information