Kommentar till 20 och 21 kap. strafflagen: (olofligt tillgrepp och rån)

Framsida
P. A. Norstedt & Söner, 1905 - 79 sidor
0 Recensioner
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan 73 - ... någon, som genom allmän farsot, eldsvåda, vattunöd, skeppsbrott, uppror, fiendes åträngande eller annan sådan nöd eller fara var i den belägenhet, att han sig och sin egendom svårligen värja kunde; 4. om rånet skett nattetid i bebodt hus och rånaren dit inkommit genom inbrott, som i 20 Kap. 5 § sägs. Har, i dessa fall, försök till rån* skett, på sätt il § sagdt är ; dömes gerningsmannen till straffarbete från och med två till och med åtta år.
Sidan 42 - ... 3. om man stjäl ur försegladt bref, som ej åt allmänna posten förtrodt är, eller ur kläder, som någon bär på sig; 4. om man stjäl medelst inbrott, som i 9 § sägs, eller, för brottets föröfvande, bortförer och med våld eller list öppnar skåp, kista, skrin eller annan förvariugspersedel, som med lås, försegling eller annat dylikt stängsel tillsluten är; 5.
Sidan 53 - ... stölden är sådan, som i 4 § sägs, till straffarbete från och med ett till och med tio år. Inbrott utan tillgrepp skall lika med stöld anses i fråga om förhöjning af straff, efter ty nu sagdt år.
Sidan 65 - Kommer han åter fjärde gången eller oftare; dömes till straffarbete från och med sex till och med tio år eller på lifstid.
Sidan 42 - ... sägs, eller, för brottets föröfvande, bortförer och med våld eller list öppnar skåp, kista, skrin eller annan förvaringspersedel. som med lås. försegling eller annat dylikt stängsel tillsluten är; 5. om man stjäl nattetid i hus, som...
Sidan 64 - Kap. 21. 7. om man stjäl kreatur, som går i bete ute å mark ; 8. om man stjäl af fartyg, som strandadt eller eljest förolyckadt är eller utan folk i sjö drifver, eller, under bergning, hvad till dylikt fartyg hörer eller dera fördt var; eller 9. om man stjäl från den, som genom allmän farsot, eldsvåda, vattunöd, skeppsbrott, uppror, fiendes åträngande eller annan sådan nöd eller fara är satt ur stånd att sin egendom värja.
Sidan 60 - Prom. § 16 mom. 5 — 8. 13 §. Har man, i uppsåt att inbrott, som i 5 § sägs, föröfva, förfärdigat eller förskaffat sig dyrk eller falsk nyckel, eller har man, med vetskap om annans uppsåt till sådant brott, åt honom förfärdigat eller anskaffat slikt verktyg; straffes med böter eller fängelse i högst sex månader.
Sidan 40 - ... 2. om någon försnillar gods, som annan i hans vård under lås, försegling eller annat dylikt stängsel insatt, eller som blifvit honom förtrodt att vårda, då det ur eld, sjö eller från fiende frälsadt är; 3.
Sidan 49 - ... rum eller fartyg; eller 3. med våld eller list öppnat skåp. kista, skrin eller annan förvaringspersedel, som med lås, försegling eller annat dylikt stängsel tillsluten var, utan att den borttaga; varde, där tillgrepp ej sker, för inbrott, dömd till straff, som i l § för stöld utsatt är.
Sidan 65 - Riksdaler. 8 §. Nu kunna, vid samma stöld, två eller flera af de i 3, 4, 5 och 6 ## sagda fall sammanträffa; då må tiden för straffarbetet ökas med högst ett år utöfver det, hvartill den brottslige för det svåraste fallet pröfvas hafva gjort sig skyldig.

Bibliografisk information