Svenska fornsånger, en samling utg. af A.I. Arwidsson. 3 deler, Del 3

Framsida
Adolf Iwar Arwidsson
1842
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Innehåll

Arons Adams Skägg
392
Kontrabands Leken
393
Pastorn och Pastorskan
394
Stjäla Hö
395
hafvet i luften och på jorden
396
Olof Andersson och hans Gumma
397
Fruns Servis Toilett
398
Göm Ringen
399
Fiska i vår herres rike
400
Stå for ett blankt svärd Sid
402
Stå för långer
403
Stå på hufvud
404
Stå bildstod
405
Saga sin kärastes namn
406
Gå med posten
407
Mata dufvor
408
Draga timmerslock
409
Tjena smeden
410
Vända fyra fötter i vädret
411
Sticka ut månan
412
Säga osanningar
413
Blåsa ut ljuset
414
Sjunga
415
Att använda tre ting
416
Blindbock
417
PipLeken
418
Jag sitter der jag sitter
419
Nappa Stek
420
Slå något med ögonen förbundna
421
TalriksLeken
422
Leda oxen till brunnen
423
Understolen
424
Du duger
425
Mig blef gifvit och svaradt
426
Jag gick mig ut på första grön äng
427
FriareBud
428
Julrofvan
430
En ring på band
431
Draga Fläsk
432
Falla Får
433
Gubben på Wadstena Gärde
434
Bjuda i Finkes Barnsöl
435
Bösta byk
436
Fru Sole
437
Roj ro Si fiskars jo Sid
462
Lilla Lasse sitter och gråter
463
Liten pilt hade en guldvagn
464
Gossen uppå berget stod
465
Lilla gossen på kyrkobacken
466
Kråkan sitter på kyrkotak
467
Haren och hunden
468
Bonden gick sig åt grönan äng
469
Tliordyfveln låg på ängen sjuk
472
Hvad skall frun till lifvet ha?
475
Hvart skall du gå lilla fänta
477
Gubben och gumman skulle köra vall
478
Anna lilla du
479
Gåsa klinge
480
Kråkan sitter på ladugårdstak
481
Jag fattig Lappman
482
Konung Orre
483
Ekorren gick på ängen och slog
484
Syster satt vid diket
485
Den som ej vill gifta sig
486
Tuppen sjunger kukeliku
487
Gubben och gumman spelte på trumman
488
Rida_ rida ranka 489
489
Utlottning till lek
492
Hvar bor vipa?
494
Fattig manj står på strand
495
Till JVo 6 sid 173
517
4
525
Bonden i timmerskog
527
107
531
ORDFÖRKLARING
545
MUSIKBILAGOR 557562
557

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan 204 - På mig aktar Fader, på mig aktar Mor, På mig aktar syster rätt så väl som bror 6 På mig jemväl aktar min lilla Fästeman Det mesta jag rädes, så rädes jag för den...
Sidan 37 - För hadhe iagh trott att iordhen skulle rempne, Och himmelen skule nidherfalle, För sen iagh hadhe trott then ven skole migh suike, Som iagh hadhe kasrest öffuer alle.
Sidan 35 - Soolen skijn och dag(g)en driffuer öffuer bärgh och diupe daler; kommer iagh till mijn hierteligh kär, ther kan iagh bådhe snacke och taale. Utgör str. 5 i en 7-strofig visa, »örtagården», vars partier utgöra lösa lyriska strofer: Str. l — 2: »Jagh g&år vthi mijn örthegårdh...
Sidan 137 - Laxen han klifver i eketopp, Och ristar ner stora löfgrenar; Och ekorren springer på hafsens bott, Och välter upp stora grå stenar. Jag låg och jag satt, Jag drömde den natt, Jag drömde den visan var bakvand satt.
Sidan 18 - Räfwen han stiger i skutan in, det braka i hwarje spiker: »Ingen är på jorden til, som jag håller wara min like.» 4. Qwarnen hon ståndar i stridan ström, hon väntar sig korn i öga; tacka wil jag hwar fager ungerswän, som sitt ord kan wäl framföra. 5. Suggan löper i snaran in eller i warge snöre; efter komma hennes grisar små, de sörja sin moder så swira.
Sidan 136 - ... grisa min ko, Då kalfva min so, då drunkna min märr uti solskin. Jag sadla min stöfvel , jag smorde min häst, Och sporra bant jag på öra; Så red jag öfver solen der skogen gick ner, Der hänk två murknade brömsar, Der hänk två prester, der sång två lik, Der satt två brokota hästar.
Sidan 136 - Den bakvända visan»: I fjol vid jul då grisa min ko, då kalfva min so, då drunkna min märr uti solskin. Jag sadla min stöfvel, jag smorde min häst, och sporra bant jag på öra. Så red jag öfver solen...
Sidan 109 - ... till Gagne-mäns näs så fagert det då är att rida: , Gud glädje och styrke de män, som där bo vid älvom, på berg och i dalom ! Där hörs en förnöjelig näktergalssång, och djuren i lunderna gånga, vid Åhl utmed land, på sjö och på strand om vårtiden leka så många. Gud glädje...
Sidan 265 - På detta sått uppbjudas vexelvis en karl och ett fruntimmer, med oafbrutet iakttagande af uppbjudnings orden och omdansningen under sång. Hårvid bor forstyraren alltid stålla den sednast upptagne till venster om sig uti ringen, så att han har hogra handen fri till uppbjudning. — Når uppbjudningen ar slutad, borjar afskedstagandet.
Sidan 35 - Soolen skijn och daggen driffuer öffiuer bärgh och diupe daler; kommer iagh till mijn hierteligh kär, ther kan iagh bådhe snacke och taale. 6. Min kärest hoon gåår i dantzen såsom een mårgon stierna; ther står iagh och seer vppå, jagh vnner henne gått så gerna. 7. Elska en vän och haffi honom kär, een och icke flere; så gör iagh all käristan rnijn, thefc skall migh ingen förmeene. Likheten mellan denna nu senast anförda gamla visa ock de förut avtryckta, »Jeg gik mig udi min...

Bibliografisk information