Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

”Men det är mycket bättre att vara Christi brud.” I himmelriket är en stor glädje.

[ocr errors]
[ocr errors]

I himmelriket är en stor glädje.

*
* ** *

*="

III. 12.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

- ooco

- - i

Hertig Magnus, Gustaf den I:s yngsta som, tillbragte, så- # som svagsinnig sina sista lefnadsår på Kungsbro sätesgård i och på Vadstena Slott i Östergötland. Allmänna Traditio- ; ner finnas der ännu om den händelse, som i följande Visa besjunges: Han skall en dag, tjusad af Hafsfruns skönhet, som ifrån sjön vinkade honom, hafva kastat sig hufvudstupa utför fenstret i vattnet: men lyckligtvis oskadad af sina Väktare blivit upptagen, då han berättade sig lätt af tvenne uppräch ta armar i sitt fall hafva blifvit emottagen. I anledning af dessa berättelser har man utan tvifvel på honom lämpat den under N:o 95 i föregående afdelning upptagna Folkvisan om Herr Magnus och Elfvorne.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

”Och Eder vill jag gifva ett gångande skepp , ,

[ocr errors]

”Och Eder vill jag gifva en gångare grå,
”Den bästa en riddare vill styra,
”Han går så väl på vatten, som fasta land ,

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Och huru skulle jag trolofva Er?
Jag får ju ej stilla vara ,
Jag tjenar ju Konung och fosterland ,
Men inte med qvinna mig para. - - --
”Hertig Magnus, Hertig Magnus, trolofven J mig,
”Jag beder eder ännu så gerna , *
”J sägen icke nei, utan jo, jo !

[ocr errors]
[ocr errors]

Och gerna skulle jag trolofva dig,
Om du vor en Christen qvinna ;
Men nu är du ett ledt hafstroll,
Min kärlek du aldrig kan vinna. -
”Hertig Magnus, Hertig Magnus, trolofven J mig,
”Jag beder eder ännu så gerna,
”J sägen icke nej, utan jo, jo!

*
"Hertig Magnus , Hertig Magnus, besinna dig,
”Och ei så spotskelig svara 3
”Tv vill du inte trolofva mig ,

”Så skall du få vansinnig vara.
”Hertia Magnus , Hertig Magnus, trolofven I mig,
"Jag beder eder ännu så gerna , -
”J sägen icke nej, utan jo, jo!

Jag är en Konunga son så god,
Huru kan J mig villja vinna ;
J bor ej på land men uti flod ,
Och dervid jag kan mig ej finna.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Af Magister Docens J. H. Schröder ur Upsala Bibliotek benäget meddelad med följande intressanta upplysningar : ”Denna Visa, en af de vackraste från fornåldern, är i ”flere afseenden märkvärdig. Den utgör femtio strofer och "är författarens namn bekant neml. Biskop Nils den heli”ge i Linköping *) enligt femtionde strofen. En uppgift ”som är vigtig vid undersökningen af våra Folkvisors ”ålder. Utaf jemförelsen emellan denna och andra Folk”visor kan kännaren sedermera draga ytterligare bestyr”kelser för andra Visors samtidighet och äkthet o.s. v.

”Denna visa är tillförne utgifven af den, om våra forn”lemningar förtjente Kyrkoherden D. Joh. Gust. Hallman ”(Stookh. 1732 4:o). Denna skrift, nu mera sällsynt, har ”följande vidlyftiga titel: ”Then Högborne Nunnan Elisif ”Ericsdotter af Risberga Kloster, till de i hennes lefverne ”sig tilldragne Lyckk- och olyckshändelser, under sångvis ”författade rim, vid pass för 342 år seden beskrifven af ”Biskop Nils then Helige i Linkiöning.” ”Det Manu”script Hallman begagnat, slutades med följande märkeliga ”anteckning, hvaraf man kan dömma om detsammas ålder: ”Anno D:ni nostri JEsu Christi MDXX ego Laaurentius ”Andreae ord. frat. S, Fransisci hoc apographum scripsi, ”qvod de pulcerrima et castissima Elisabetha virg. Risb. ”ornatissima composuit S. Nicolaus Episc. Lincopensis. ”Patronus moster in coelis optimus orat pra nobis infeli"cissimis his temporihus, quibus gloria et honos omni"bus Sanctis impie absumitur,”

[ocr errors][merged small]
« FöregåendeFortsätt »