Sidor som bilder
PDF

ringa inflytande, och ehuru han efterlemnat endast _några få vitterhetsstycken, har han dock i dem visat, att han med lika lätthet behandlade det i bunden som i obunden form. Om grafskriften öfver Verelius yttrar Atterbom, att den är sinrik på ett sätt, som har drag af verklig fâgring. Han var en stor sångare, och det berättas, att han under sin vistelse i Leyden vid gudstjensterna i Szt Petri kyrka sjungit så starkt och vackert, att folket i hopar rusat in för att se och höra honom. Såsom tonkonstnär stod han särdeles högt och trakterade fiera instrumenter, och såsom kompositör biträdde han Svedberg med koralerna vid utgifvandet af dennes psalmbok. Det är ock kändt, att han komponerat musiken till fiera kongl. fester och till akademikansleren grefve M. G. de la Gardies begrafnings-kantat, vid hvilka tillfällen han sjelf anförde orkestern och deltog i sången; men dessa kompositioner gingo väl ock förlorade i branden 1702, åtminstone känner nu mera ingen till dem.

Den yngre Rudbeck värderades af samtida såsom en serdeles lärd, sprakkunnig och vitter man och såsom en af Sveriges förnämste skalder. Hammarskiöld yttrar deremot, att han väl af sin store fader ärft samma själsriktning, samma smak för vissa kunskaper och samma djupa lärdom, men icke samma skarpa, lifliga snille, som på ett så förvånande sätt uppenbarat hela rikedomen af sin diktningsförmåga i Atlantican, och att han i sina verser förgäfves söker att med orientalisk lärdom ersätta den fullkomliga bristen af lefvande ideer. En annan konstkritiker (Palmblad) säger: »Olof Rudbeck d. y. intager ock en plats i svenska vitterhetens historia. Redan fadern kunde i nödfall skrifva en bit svensk vers; sonen draf fosterlandets vitterhet i större skala, ehuru endast itillfâllighetsskrifter. Men i dessa vittra arbeten lära endast svaga spår kunna förmärkas af den i historien och filologien annars så djerfva rudbeckska fantasien.»

Originalporträtter af Olof Rudbeck far och son finnas i medicinska fakultetens i Upsala sessionsrum, d. äzs måladt af »M. Mijtens 1696», d. yzs af Joh. Joach. Streng. Kopior deraf finnas på Vestmanlands nationssal i Upsala och uti sundhetskollegium i Stockholm.

Upsala i December 1869. _

P. Hanselli.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]

skrifvit, öfvergâr. Den diupsinniga VERELIUS, som hafver Víjst andras vilfarelser om den nox-ska Apollinîs gamla Upsala tempel. Hans aska täcker och förglömmer nu bans ell, Men mánga lära hans ell med tiden tarfva, Och den der in under ñnna. Dät vij förmà, hafver han kunnat förmâ, Men än hafva vij intet hint giöra, det han hafver giort. Men hvad är detta före gâter? En mennìskia, о vandringe man, som intet mera besinner, Ãn det magen och skinnet tarfva, Ok veet allenast, hvad hoos henne och hennes nästa grannar, Hvilka tillijka med henne lefva, föreluppit är, Hon kommer nämre til andra iordeska creatur Än til Guds beläte, Ok hafver intet längre lefvat, än эй vidt bennes förstànd hafver nádt, Ok är försvunnin som en roos, Den kort tidh stär och hastigt aiïaller. Men den, som veet hvad af äldsta tider skedt är, Han är lijka. äldrig med de tider, Och hafver en stor gnista af Guds beläte, Hvars förnembste egenskaper äre: En obegripeligh vijsdom, Som fattar hvad af evighet är skiedt och til evigheet skal skie Ok evinnerlig til tiden varelse. Drottningen af rika Arabien Hon beprisar intet Konung Salomos tienare lycksalige derföre, At de ñngo upvakta en Sá etor konung; Icke heller derföre, att de fingo skädahans tusende hustrur ok frillor, Utvalde af alla de skiöneete i världen; Icke heller derföre, att de flngo se det härliga tempel, Gnd den högsta till ähra af honom bygdt; Icke heller derföre, at de lingo vistas uti hans träíïliga slott och pallatz; Icke heller derföre, at de ñngo niuta af det otaliga myckla gull och silfver, Som var mera än stenarna. pâ gatorna; Icke heller derföre, att de ñngo gâ för honom

« FöregåendeFortsätt »