Sidor som bilder
PDF
[ocr errors]

') 2 Samuel. 24: 16. it v. 25.

[ocr errors]

Sätesgärden N 0 к uthi Upland och Пне: hârllghet med then AMERIKANSKA A LOES härknmsl,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Men fick vid Medevi förledit ähr then lycka,
At, gunstig herre, I tä äfen täktes se
SÃ thet som annat af mit lilla arbete,

Och böd t5. straxt, jag pä er kostnad that ma”. trycka

[ocr errors][merged small]

Parnassus lärer och thet räkna sig til heder,
At inom eder Creutz thes aloe fär gro
Uthi en malmrik mark; ty elliest skull en tro,

At funnes intet mer pâ Libanon än Ceder.

Förmodar at er gunst lär alt til bästa tyda.
Och skal tâ ingen ting mig vara mera kär,
Än visa säkra prof, thet jag alt framgent är,

Then eder nthi alt med vördnad söker lyda.
Högvälborne herr Landzhöfdingens

Upsala den 29 Junii ödmiukaste tienare âhr 1718. Olof Rudbeck, sonen.

[ocr errors]

Tu sluge italien och sinrik franske man,

Tu stâlte tysk, sä och tu lärd af Ängelan, Ach käre, kommen hit i Nordens mörka länder, Och staunen litet ther sig Carlevagnen vänder!

Uthöfer Note siön, som har et vackert Nor, Fast än nthi et land, ther kallast Bore bor, Thes läge âr sä liuft, som luften frisk och sunder, Et lindrigt väder blâs nthur thes skog och lunder.

[ocr errors]

Ei vil jag tala om then himmel, som här är:

En Gyllenstolpe hög en härlig himmel bär, En klarer Ehrensten then hielper och at stöda, At högdens söta dagg och nectar bär må flöda

Och vatna öfer alt the trän och örter små,
Som från America. och Asien hit gå.
Europa mindre ej än Africa sig fâgnar
At edra foster, som en Gyllenstolpe hägnar.

Ja, aloe, som tål ej vâl en kallan post,

Hon skiuter vackert utb och blomstras rätt med lust. Och här, o Nor, ânnu i Norden ingen vurit, Som fägnas kan för tig, at hon här blomma burit.

Tit pris dock ökar måst en hielte mer än stor,

I hvilkens segrand tid hon slår i högsta Hor. En drotnìng äfen och, hvars lika man ej funnit, Som, sielf af härkomst hög, en storan konung vunnit,

Then Gustav Adolf lik all verden fasat för,

Som hon och sen för sun och sone-son nu gör.
En klinga-dotter dyr med glida dygd och gåfor,
Så och en förste ung, hvars min oss mycket lofar:

The göra, Nor, at tu et evigt minne får,

Som manquey hlomstrand har i theras blomster-ål". Lät springa tina språng och zirliga cascader, Hvar af en siuker väl kan blifa frisk och glader,

[ocr errors]

Som i tiu lustegård sin längd förlänga så,

At the ens fötter och ens ögon matta må,
I hvilkas medel-punkt en boning nätt och fager,
Har stigit up i högd bland myrten, lind och lager.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Hel Тина uthaf diur och mycken villebrâ, Af fogel och hvad mer i hast kan hittas pâ. I korthet: Nor, tu har et paradis pâ jorden: En Gyllenstolpe hög, en Ehrensten i Norden.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »