Sidor som bilder
PDF

XVI.

Samtal med döden, dâ den edle, välborne och med alla dygder beprydde уплати,

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

EenJephtha feck sin dotter skåda,
När han af strijd tilbaka kom,
Fast han i hiertat sit månd båda
Den enda dottrens hårda dom.
Men här är mehr än sorg och nöd:
Een fången far hör dottrens död.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Uppâ din graf til grönskand’ heder
Hvar herde i vâr ort och land
Skall strö cypres och uti ceder
De orden rista med sin hand:
En dygdens vâning hvilar här
Hvars lof-ord evigheten bär.

[ocr errors][merged small]

einer en christelig berömlígen fôrd vandel och i fast beständig uch stadig Christi tru suligt och stilla añidande, till ат hvilorum beledsagades uti Upsala domkyrkio, smn skedde 1707 den l Novembris. Till skyldig tienst och âreminne i hast författadt af

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »