Sidor som bilder
PDF

CARL AROSELL.

FÖRORD. ‚.

CARL AROSELL är en mindre bekant skald. lHan har dock utgifvit ett par smärre vitterhetsarbeten, som samtida berömde*), nämligen “Centuria Epigrammatum på Isv'en-> ska vers“ och “Ett ångerfullt hjärtas Шакал“. Hammarsköld visste om honom icke mer, än att han var prestson ifrån Vestmanland, och i Vesterås stifts herdaminne förekomma väl tvenue prestmän under detta namn: Isak Arosell, far och son; men desse äro vida yngre och stodo till vår Arosell troligen icke i någon slägtförbindelse. Deremot var vid den tiden i Vesterås en domprost, vid namn Petrus Olai Dalekarlius, hvars ättlingar kallade sig Aroselius eller Arosell. Domprosten Dalekarlius blef filosofie doktor i Upsala l639 och domprosti Vesterås 1650. Han var en lärd och allmänt aktad man, vid flere riksdagar ståndets fullmägtig och två gånger uppförd på. förslag till biskop; hans äldre broder Johannes Olai blef hofråd och adlad 1649 med namnet Stjernhöök. Med sin hustru Carin Blackstadius hade domprosten Dalekarlius fyra söner, hvilka alla blefvo prester istiftet. Lars blef pastor i Sala och stamfader för adliga ätten Adlerbeim, Pehr pastor i Mora, Olof pastor i Björksta och Carl, den yngste, dog såsom komminister i Avesta. Denne år utan tvifvel författaren till förr nämnda skrifter. I den förra kallade han sig Arosell. i den senare Aroselius.

Carl Aroselius föddes i Vesterås den 26 April 1658. Endast l-l år gammal skickades han till Upsala akademi, der han, handledd af sina äldre bröder, visade mycken flit i sina studier. Invígd i prestembetet den 16 Juli 4682, kallades han först till huspredikant hos presi

') Johan Columbus och Erik Odhelius skrefvo gratulationsverser till Arosell, då han utgaf sin Genturia epigrammatum.

denten baron Kunt Kurck, hvarefter han förordnades att vara adjuukt vid domkyrkan i Vesteräs. Avesta församljug sökte 1688 till komminister en utstiftes man, David Osterberg, huspredikaut hos assessor Chronström; men för att afböja denna begäran, sattes Aroselius jemte tvâ andre gode prester pâ förslaget, och vid valet erhöll Aroselius de fiesta rösterna. Knappt tvâ är derefter slutades hans lefnad, ipnan han fyllt 32 är. Han begrofs den 20 Mars 1690. Аг 1687 hade han ingâtt äktenskap med Ebbe. Bengstdotter Berg, men efterlemnade inga arfvingar.

Hammarsköld yttrar, att âtskilliga af Arosells epigrammer äro föga sinnrika; men att de onekligeu uppväga den berömde tysken Logaus och att mänga af dem Его râtt nâtta. Andre literaturhistorici hafva alldeles gätt förbi denne författare.

[graphic]

Upsala den 26 December 1869.

P. Hanselli.

[merged small][ocr errors]

ett hundrade öfverskriffter
i
svenska vers och rijm afîsatte
aff
Carl Arosell

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »