Sidor som bilder
PDF
ePub

CARL AROSELL.

[ocr errors]

hit skaldi
o 229
FÖRORD.

on sa balat tao? CARL AROSELL är en mindre bekant Han bar dock utgifvit ett par smärre vitterhetsarbeten, som samtida berömde*), nämligen "Centuria Epigrammatum på svenska vers" och "Ett ångerfullt hjärtas klagan". Hammarsköld visste om bonom icke mer, än att han prestson ifrån Vestmanland, och i Vesterås stifts berdaminne förekomma väl tvenue prestmän under detta namo: Isak Arosell, far och son; men desse äro vida yogre och stodo till vår Arosell troligen icke i någon slägtförbindelse. Deremot var vid den tiden i Vesterås en domprost, vid namn Petrus Olai Dalekarlius, bvars ättlingar kallade sig Aroselius eller Arosell. Domprosten Dalekarlius blef filosofie doktor i Upsala 1639 och domprost i Vesterås 1650. Han var en lärd och allmänt aktad man, vid Aere riksdagar ståndets fullmägtig och två gånger uppförd på förslag till biskop; bans äldre broder Johannes Olai blef hofråd ocb adlad 1649 med namnet Stjernböök. Med sin hustru Carin Blackstadius bade domprosten Dalekarlius fyra söner, hvilka alla blefvo prester i stiftet. Lars blef pastor i Sala och stamfader för adliga ätten Adlerbeim, Pebr pastor i Mora, Olof pastor i Björksta och Carl, den yngste, dog såsom komminister i Avesta. Denne är utan tvifvel författaren till förr nämnda skrifter. I den förra kallade ban sig Arosell, i den senare Aroselius.

Carl Aroselius föddes i Vesterås den 26 April 1658. Endast 11 år gammal skickades han till Upsala akademi, der ban, handledd af sina äldre bröder, visade mycken Ait i sina studier. Invigd i prestembetet den 16 Juli 1682, kallades han först till huspredikant bos presi

*) Johan Columbus och Erik Odbelius skrefvo gratulationsverser till Arosell, då han utgaf sin Centuria epigrammatum.

denten baron Knut Kurck, bvarefter han förordnades att vara adjuukt vid domkyrkan i Vesterås. Avesta församling sökte 1688 till komuninister en utstiftes man, David Österberg, buspredikant hos assessor Chronström; men för att afböja denna begäran, sattes Aroselius jemte två andre gode prester på förslaget, och vid valet erhöll Aroselius de flesta rösterna. Knappt två år derefter slutades hans lefnad, innan han fyllt 32 år. Han begrofs den 20 Mars 1690. År 1687 hade ban ingått äktenskap med Ebba Bengstdotter Berg, men efterlemnade inga arfvingar.

Hammarsköld yttrar, att åtskilliga af Arosells epigrammer äro föga sinnrika; men att de onekligen uppväga den berömde tysken Logaus och att många af dem äro rätt nätta. Andre literaturhistorici bafva alldeles gått förbi denne författare.

0,79 monod 10 sal blosa Upsala den 26 December 1869.

[graphic]

P. Hanselli.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« FöregåendeFortsätt »