Sidor som bilder
PDF

FÖRORn

Under första decenniet af 1600ztalet inflyttade från Brockbergen vid Rhen till Sverige Henrik von Brobergen, sedan han åtta år tient i handel i Lübeck, bosatte sig såsom egen handlande i Nylöse (= пуа Lödöse, n. v. Göteborg), och dref handel på Stockholm, Södertelge och Nyköping, i hvilken sistnämnda stad han sedan blef borgare. Derefter blef han tullförvaltaré, tullinspektor och tullarrendator och var sist bosatt i Norrköping, der han afled 1673, 91 år gammal. Han var först gift med Anna Kröger från Lübeck och efter hennes död gifte han sig andra gången med Christina Staffansdotter från Norrköping. Han hade tillsammans 26 barn, och 7 af hans söneri andra giftet blefvo 1678 naturaliserade svenske adelsmän. De ingingo alla i statens tienst, och två af dem följde drottning Christina till Rom, den ene såsom sekreterare, den andre såsom kammarherre.

HENRIK GEORG von BROBERGEN, sonson till den förrnâmnde och son till Peter von Brobergen, guvernementssekreterare i Pomern, föddes den 20 Juni 1669. Efter fnllbordade studier blef han först registrator och sedan aktuarie i kammarkollegium, ingick äktenskap med Christina Maria von Schantz 1702 och dog i sin kraftigaste ålder den 30 April 1708. efterlemnande erika, en son och en dotter. Oaktadt de talrika afkomlingar tullinspektoren Henrik von Brobergen efterlemnade, utslocknade dock denna slägt på svärdsidan med skaldens brorson redan 1760.

Kort före sin död utgaf H. G. v. Brobergen anonymt sina dikter under titel “Ledige stunders poetiske tijd-fördrijf“, åtföljde af gratulationer af Didr. Granatenflycht och Olof Broms.

Upsala den 24 December 1869.

P. Hanselli.
XII: 1 7.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

8. Ach, om Gud går med dig till dom, Så lârer du snart nog förfara, Hur slätt ditt loford lärer vara. Hur fåfäng är din christendom!

[ocr errors]

Vår mensklig svaghets kännedom
Betygar, att den största bristen

Fins hoos den bäst förmente christen.
Hur fåfäng är din christendom!

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« FöregåendeFortsätt »