Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Böndags-tancka öfver första ordet uthat' Nehem.
I: 5.
Ach, herre Gud af himmelen etc.

[ocr errors][merged small]

0 Gud, som all ting har uti tin allmachts händer,

Jag till tin nådes thron med hiârtans suck mig vänder, Och beer, att du i mig alt mehr och mehr optânder Hvad till din åhra, min och nästans nytta länder,

Och at du nådelig din' helga englar sänder,

Som skydda mig, att mig ey nå'n olycka händer.
Välsigna, store Gud, din smorda och hans länder,
Bevara kongens huus och alle trogne ständer,

See ock i nåder till min maka, barn och fränder,

Och hielp, att jag mitt lopp i salig stund fulländer!

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Sveriges, Göthes och Vendes konungs ete. etc. högstsälle födelse-dag, som inföll den 17 Juuii 1704.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« FöregåendeFortsätt »