Sidor som bilder
PDF
ePub

14.
Men kom nu i Gudz heligdom
Så lär du känna största felen
Uti den aldrabästa dehlen
Af din förmente christendom.

15.
Fly till Gudz nåd ocb bed därom,
Att alt må lända till hans äbra;
Ty egit lof och prijs begiära,
Det strijder moot sann christendom.

III. Jesu, min frögd, som gör mig förnögd, När får jag min väntan i bimmelens bögd, Dijt bela min längtan med biärtelig trängtau

Alt stadigt är bögd?

Alt jordenes väbl
Förmår ey att mätta, af sorgen att lätta

Min ängzlige siäl;
Men Jesu, tu är mitt högsta begiär,
Som fägnar mitt hiärta, fördrifver all smärta

Samt sorg ocb besvär;
Hvarföre jag längtar och innerlig trängtar,

Att vara dig när.

Far väl då, o verld, som mig håller snärd
I synda-lusts snara, du är icke värd
Min värd till att vara, ty bästa din vahra

Är falskhet och färd!

Men himmelens benu
Förlastar mitt sinne, att siälen därinne

Är redan en lem;
Ty längtar ock jag högt effter den dag,
Som kroppen kan låssa, at han ock må tråssa

Fåfenglighets lag,
Och jag uti högden får lefva i frögden

Til Jesu behag.

IV. Öfver högmässo-texten på tak seijelse-dagen af

Psalm. LXVI: 16-20.
N.
u kommer alle I, som fruchten Gud, tillbopa:

I,
Nu kommer, hörer till, och märcker på min ord,
Jag vill förtällia ebr, hvad han min siäl bar giordt,
Til bonom månde jag med mund och bierta ropa,

Och prisad' honom med min röst.
Om jag i hjärtat tänckt nån orätt till att giöra,

Så viste jag rätt väl, att högste herren Gud

Skull icke achta på ett sådant fåfängt liud,
Ell nånsiu värdigas den bönen till at höra,
Som ey går utaf menlöst bröst;

Men nu så hörer Herren mig
Och achtar på min bön,
Jag tackar honom innerlig,
Att han den icke sön,
Men att jag altijd niuta får
Hans godhet åbr från åbr.

V.
Öfver samma text.

1.
Nu kommer, kommer alle bijt,
Som vörden Herrans ord: 4
Jag vill förtällia ebr med Aijt,
Hvad han min siäl har giordt. ils

2.
Om jag uti min hjärtans grund
Nån orätt förebafft,
Så hade min bön ingalund
Hoos Gud hafft någon krafft. :) :)

3.
Men nu så snart jag ropade
Och prisade hans namn,
Han nådigt därpå achtade
Och lät min bön gåå fram.

[merged small][ocr errors]

Böndags-tancka öfver första ordet uthaf Nehem.

I: 5. Ach, herre Gud af himmelen etc. See, lilla ordet Ach, bvarmed Neb’miæ mund Begynte bönen sin, som gick af hjärtans grund, Har intet mebr i sig, än som bokstäfver tre, Och kan lijk vist din siäl den söte tanckan gie: Uti bokstafven A begripes fadrens namn Som Abba kallat blijr; bokstafven Cock kan Betyda frälserman, som namnet Christus bär; I H den helge and jem väl uthmärckter är. Om du fördenskull vill din bön författa kort, Så glöm i troo och hopp det ordet Ach ey bort, Och när för hjärtans ångst du ey mehr tala kan, Så suck: Ach bielp! Där är Gud fader, son ocb and.

VII.

En daglig bön. 0 Gud, som all ting har uti tin allmachts bänder, Jag till tin nådes thron med biärtans suck mig vänder, Och beer, att du i mig alt mebr och mebr optänder Hvad till din äbra, min och nästans nytta länder, Och at du nådelig din' belge englar sänder, Som skydda mig, att mig ey nå'n olycka bänder. Välsigna, store Gud, din smorda och hans länder, Bevara kongens buus och alle trogne ständer, See ock i nåder till min maka, barn och fränder, Och hielp, att jag mitt lopp i salig stund fulländer!

[merged small][ocr errors][merged small]

Sveriges, Göthes och Vendes konungs etc. etc.

högstsälle födelse-dag, som inföll den 17 Junii 1704.

[ocr errors]

Dyra dag, som Svea-rijke

Sextonhundrad' ottij två
Giett en konung utan lijke,

Den all verlden undrar på,
Var vällkommen tusendfalt,
Att i underdånigbeet,
Efter plicht och skyldigheet
Af oss fijras öfver alt!

sobre a
iljall?
La

435 Sälle dag, du blir med rätta

Nämbder af Nicanders namn,
Ty när man försvenskar detta,

1 115
Heter det: en segersmann.
Födsle-dagens spådom lär,
Hvad som sedan skulle skee,
Då vår Carol låtit see,
Att ban en Nicander är.

Siunde åbret är nu inne,

Sä’n vår store Carl blef smord, Men hvem har ett sådant minne,

Att ban mins hvad ban bar giordt

I dhe siu förflutne åbr?
Om nu siu är heligt taal
Och har någon lycka faal,
Lyckan vist hoos Carol står.

Tolffte Carols bjälte-dater

Giör, att ban med skiäl förmår Trotza verldens potentater

Utaf tijdens gamble åbr,
Och att dbe, som nu ä' till,
Sådant bäpne måste see
Och det vitzord derom gie:
Gud giör hvad hans smorda vill.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« FöregåendeFortsätt »