Sidor som bilder
PDF
ePub

Därför', Svea barn, bör eder

Denne dagen så begåå, Att I utaf bimblen beder,

Det I länge niuta få Denne Herrans stora jarl, Som han er til konung giett; Beder, beder alt för ett: Lefve, lefve konung Carl!

II.

Underdånigt fägne-liud

appå
bennes konglige högheets,
den durchleuchtigste fürstinnas och frus

Hedvig Sophiæ, arf-princessinnas till Sverige, hertiginnas till Schlesswig-Holstein, Stormarn och Dittmarsen, grefvingas til Oldenburg och

Delmenhorst, etc. etc. högsthugnelige födelse-dag,

den 26 Junij 1604.

[blocks in formation]

Ty en nådig princessinna
Är ebr skiänckt af bimblens nåd,

Den ock des allvijse rådb
Giordt till Holsteens bertiginna;
Sver'ge, Holsten, träder samman,
Glädiens, glädiens med brarannan!

Prijser med en mund och tunga

En så bög durchleuchtigbeet

Och dess nådes ymnogheet!
Ty dess lof är värdt at siunga
Ey alledast atbi porden,
Utan ock kring hela jorden.

Lät ehr bögst om hiertat vara

In för alla gudars Gud

Med ett sådant hiärte-ljud Eder önskan att förklara: Lefve Sver'ges princessinna, Lefve Holstens hertiginna!

III.

Underdånig fägnesång,

uppå
hennes konglige may.tz
den stormechtigste durchleuchtigste drottnings,

Hedvig Eleonoras,
Sveriges, Göthes och Vendes drottnings etc.

bögstsälle födelsedag,
den 23 October 1707.

N. bör oss, I Svear och Göther att fira,
Den drottningens bögtijd, hvars konglige spijra
På Carla kongstolen två gånger vår norden
Så styrt, att bon prisas kring vidaste jorden.

Seer: siuttij' en resor så bafver nu solen
Sin ährebaho vandrat till norr och sör polen,
Sän bimlen den nåden åth Hollsteen beskjärde,
Och en så stor drottning åth jorden förärde.

En drottning, som varit en stor konungs maka;
En stor konungs moder; ja, alla måst jaka
Des sobnesobn vara en kong utan lijke,
Som mera förtienar än hafva ett rijke.

För denne kongs maka, kongs mor och farmoder
Bör oss nu upresa de prächtigste stoder
Af äbrefull vördnad och anderdånt sinne,
Och alltijd haa denne biärt-önskan i minne:

Gif, himmel, den nåden oss Svear och Göther,
Att denne sällheten än länge oss möter,
Att vij fåå beprisa den dyra och stora
På denne dag födde Hedvig Ele'nora!

« FöregåendeFortsätt »