Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Dessutan blifver han til lön för redlig vandel

Af dygden med en skatt beskiänckt af så dyr mandel, Som intet lösas kan med alt det mandel-kram, Hvarmed i Indien at handla man är van;

Men är alzintet värdt emot den kiärlekz-handel,

Som Bancken denne dag begynner med sin Mandel,
Och mycket kofras lär, det ingen tviflar på,
Så länge Bancken sielf förlägg're vara må.

Ty han ey utan frucht sitt capital lår sticka

I ett så kostligt kram; men sig där vid så skicka,
At för’n man räkna kan två gånger månar fem,
Lär han haa där utur godt interese’ igen.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

uppä
kongl. may:tz tro tienares och inspectors
öfver Afvesta bruk och mynt, med Garpenbergz
kopper-grufvor,
ehreborne och välbetrodde

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »