Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

efterlätne enckia, hvars döde lekamen blef med skyldig heder uti sitt hvilorum införd i Stockholms stadz st'ore kyrckia den 19 Augusti 1694.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Bland desse christnas hop, hvars död man högt beklagar,
Med rätta räknas bör den salíge matroni,
Som jorden lemnat har och undfått himlens сгоп’,

Den hon med nit och Hit har sökt i all sin dagar.

Dess hiärta visslig var den högste Gudens boning,
Där sann gudzfruchtans eld i helig låga brann
Lijk som på sitt altar, hvarföre man ock fann,

At alt hvad dygdigt var, det hade där sin våning.

Sin ungdoms vår har hon med dygde-blomster zirat,

Och echtenskapetz band med liuflighet beprydt;

Vijst moot sin kiâre barn och barn-barn alt, som lydt Till trogen moders pris, hvar i hon aldrig firat.

[ocr errors]

Dess gifmildhet lår nu mång arm och usel sakna,
Dem hon at giöra godt tyckt vara idel lust,
När hon så mången gång har lättat deras pust,-
Dem hungrigom giett maat och kläder åt de nakna.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

I högt-bedröfvade, som denne sorg måst rörer,
Låt Herrans hel'ga skick ehr tårar tårka af,
Och dem på denne stund tillika få sin graf,

När man den salige i grafven nederförer.

[ocr errors]

Hår hafver döden giömt en vacker dygde-spegel
Til gagner, til sitt namn matronan Barbro Leyel,

En spegel, hvar uti man kunnat alla dar

Se dygdens klara bild, och hvad som täckligt var För Gud och menniskior. Den har nu döden tagit, Och, som dess vana är, förstört och sönderslagit,

At den nu intet mer kan gifva något skien,

Men måste multna bort inunder denne sten. Dock skal det samma glas blij hä-rligt repar-erat, Af högste Gudens hand, och såledz reformerat,

Att denne spegel skal i himlens härlighet

Ha större lins och skien, än någon aâija vet.

[ocr errors]

Välförtiänter ähre-svod,
Uprest med en sorgse mod
vid
kongl. maynz tro tienares
och secreterares uti dess cammar-collegio,
edle och välborne herrens,

Herr Niclas lieyonllychts
sorg-beprydde graf

uti S:t Jacole kyrckîa, hvar uti dess andelöse leliameil
den 9 December 1694
med anständig heder infördes.

[ocr errors]

MinY tärar tillrß ner, när jag det namnet. nämner,
Min penne vil ey fort ai skrifva nâgot mer;
Dock mig min skyldighet den frijhet icke lämner

At tystna där med af, men den befalning'gier,

[ocr errors]

Ty skrif, min penna, skrif til eftervärldzens minne,
Hvad ogement beröm den herren lemnat har:

Hur’ han den store Carl med underdânigst sinne
Och trohet hafver tient i all sin lefnadz da’r;

« FöregåendeFortsätt »