Sidor som bilder
PDF
ePub

ANMÄRKNINGAR.

Olof Rudbeck d. ä. I. Grafskrift öfver rikshistoriografen Joh. Loccenius, född i Holstein 1598, död i Upsala 1677. 1/2 ark pat. fol. s. I. & a.

II. Vid konung Carl XI:s förmälning 1680., ark pat. fol. s. I. & a.

III. Grafskrift öfver bist. prof. i Upsala Olof Verelius, född 1618, död 1692. 1 ark pat fol. s. l. & a.

IV. Grafskrift öfver Henrik Curio, akademieboktryckare från 1659 till 1685, då han genom intriger af Rudbecks ovänner blef afsatt, död 1691. I ark pat. fol.

V. Sju evigt grönskande cypresser, planterade vid drottn. Ulrika Eleonoras lägerstad. Trycktes först särskildt s. 1. &. a. 1 ark pat. fol. och derefter tillsammans med Rudbeck d. y:s parentalia på riddarhuset öfver samma drottning den 29 Nov. 1693. (Se dennes skrifter n:o II.)

VI. Thet svarta Nordens sorgemoln fördrifrit. 8 opag. sidor s. I. & a. På andra sidan förekommer ett träsnitt, föreställande Stora Björn med omskrift: Caroli currus nunquam otiosus, och på sjunde sidan ätven ett, föreställande Phoenix, uppstigande ur sitt bål, med omskrift: Sic Carolus in Carolo reviviscit.

Olof Rudbeck d. y. I. Bönepsalmerna äro aftryckta efter Svedbergs pslmb.

II. Parentalia öfver dr. Ulrika Eleonora. Upsala 1693. 34 opag. sidor. fol.

III. Jubelfesten i Upsala 1693. 8 sid. fol.
IV, V. Laponia illustrata. Ups. 1701. qv.
VI. Specimen usus linguæ Gothicæ. Ups. 1717. qv.

VII. Sorgeqväde öfver kon Carl XII. Ups. 1719, IV ocb 28 sid. qu.

VIII. Frögdesång öfver drottn. Ulrika Eleonoras kröning, Ups. 1719. IV och 22 sid. qv.

IX. Om vådelden i Stockholm. Sthlm 1723, 8 sid. qv.

X. Sätesgården Nor uti Upland. Ups. 1718. 12 opag.

sid. qu.

XI. Skaldeqvad om Rosenberg (= Rosersberg). Sthlm

pat. fol.

XII. Tal om Urim och Thumim. Ups. s. a. (1727) 12 opag. sid. qv.

XIII. Grafskrift öfver Ingo. s. I. & a. 4 sid. qv. Har afseende på Inge Rudbeck, son af Jacob Rudbeck (se förordet sid. 1), född 1633, var en tid apologist vid skolan i Upsala, sedan stadsskrifvare derstädes, men lefde för det mesta på nåder hos sin kusin Olof Rudbeck d. ä. och dog 1718. Han var en stor älskare af tobaksrökning, och blef af studenterna krönt till tobakskonung, öfver hvilket tillfälle slogs en medalj, deraf exemplar afgötos i papp och utdelades såsom kröningspenningar. (Se Hildebrand, Minoespenningar öfver enskilda sv. män och qvinnor, sid. 93.)

XIV. Till fru S. E. Brenner. Tryckt i dennas Poetiska Dichter, Sthlm 1713. qv.

XV. Till E. J. Björner. Tryckt framför dennes Nordiska kämpadater, Sthlm 1737. fol.

XVI. Grafskrift öfver Christ. Juliana von Post. Ups. 1715. sid. fol.

Grafskrift öfver Petrus Nobelius af Olof Rudbeck soneson. Upsala 1707. 4 sid. fol.

Erik Wennæsiu 8.
Etthundrade Kling-Dichter. Handskrift i Palmsköldi-

n:o 392, qv. Som denna handskrift, ursprungligen skrifven med matt bläck, hvilket tiden ännu mer urblekat, är ytterst svårläslig, har man, efter vunnen större förtrolighet med stilen, i de först tryckta arken apptäckt, vid förnyad jemförelse, flera läsfel, som här finnas rättade.

Sonn. I rad. 5 står: farlighet läs: faslighet – I: 12 s. Skrif, 1. Gif - I: 14 s. Skrif 1. Gif - VIII: 5 verldens värd', l. verldsens värd; VIII: 13 s. fröijd l. frögd IX: 2 s. christna l. christen X: 14 s. vist I. vist! XI: 13 s. blommor l. bommar XI: 14 $. Och 1. Thet XV: 13 s. Davids 1. Davidz XX: 5 8. ser l. har XX: 13 s. denna l. denne XXI: 1 $. dessa l. desse XXI: 8 s. det l. och XXVIII: 7 s. denna I. denne XXIX s. Jungf. 1. Hust. -XXIX: 14 s. denna I. denne XXX s. Jungf. I. Hust. XXXIII: 12 s. nästa l. näste XXXIII: 13 8. denna l. denne XXXIV: 2 s. träder 1. träden XXXIV: 8 s. fordomdags I. fordomdagz XXXVII: 3 s. födslolandet I. födslelandet XLV: 6

ana

[ocr errors]

s. bäggsborg 1. (?) - XLVIII: 9 s. from 1. fram XLIX: 7 s. förre I. förra XLIX: 14 s. dricker ). dricken LI: 3 s. ther ett lofve l. ställer högre LI: 6 s. se 1. ha LI: 7 s. stark ). strek LI: 13 s. denna I. denne LVII: 2 s. sagt 1. sagt LXXIV: 13 s. väl! Far väl. I. väl. Far väl! LXXVIII s. Westenius 1. Wessenius LXXVIII: 6 s. dyre 1. dyra LXXXII: 4 s. lärdt l. lärd LXXXIV: 2 s. syndafylle 1. syndefulle - LXXXV: 9 s. pespectiver l. perspectiver. Sid. 186. Noten till sonn. XXXIX lyder fullständig:

O dura fata semper et sortem asperam,

Cum sævit et cum parcit, ex æquo malam! Sid. 191. Sonn. XLIX rad. 6. Efter ordet: "en rad“ införes följande not:

Satyra, som utgick till N. N:s heders dag d. 1 Maij 1678 ; och efter ordet “stafva“, rad. 8, införes:

Gynaicosynedrion eller Sqvallercollegium. (Jfr öfverskrif

ten till sonn. LIX.) Sid. 216. Till sonn. C (öfverskriften) hörer följande not:

Vide Seigneur Hans Hanssons drömmar, tryckt i Stock

holm 1679. Sid. 217. Griftminne öfver P. Trotzenfeldt. Stblm 1671. 2 blad fol.

Sid. 223. Gratulation till mille Marg. Brunner. (Sthlm 1682) 2 blad qv. i form af bref, med öfverskriften till utanskrift.

Följande ordförklaringar har författaren sjelf vidfogat: Vahra = materia, ämne, värke, sonn. VII. christ = smorda, sonn. XIII. vetrar, dial. island. (!) = vintrar, sonu. LIV. mela dial, rhodica seu roslagica = mäla, æstimare, sonn. LVII. - dödefloden = Acheron, sonn. LVIII. – aller, dial. vulgari = aldrig, sonn. LIX.

Carl Arosell. Centuaria Epigrammatum. Westerås 1680, 20 opag. sid. qv. Ett ångerfult hiertas klagan. Westerås 1687. 16 opag. sid. duod. abl.

Henrik Georg von Brobergen. Ledige stunders poetiske tijd-fördrif. Sthlm 1708. qv. 262 sid. Några grafskrifter har närvarande utg. uteslutit.

Ehura författaren sjelf icke uttydt de "gåtor“, han bifogat de flesta af sina bröllopsskrifter, vill utgifvaren dock meddela de applösningar, han af dem tror sig hafva funnit. Sid. 281: Stöpljus.

Sid. 291: Bokstafven N.
Snö och sjö.

294: Ett hjul.
284: En kyss.

296: En tup:

[ocr errors][merged small][merged small]

Ordförklaringar.
Echtenskapz-kåhr äktenskapsval. s. 332.
Fira hvila; tyska feiern. S. 404.
Fiäl (af fiäla?) = dold ort, afgrund (?) s. 362, 452.
Fåste vid, af fåssa = röra vid. s. 280.
Gambla gnea

gamla trallen. s. 363.
Glijs = leende. s. 176.
Hockspocks = hocus pocus. s. 301.
Majorna = jungfrurna, valkyrjorna, s. 13.
Medfrögd deltagande. s. 188.
Pehl = mått. s. 362.
Sammanfögda sammanfogade. s. 344.
Sod = spad. s. 347: ha handen med i spadet, i fatet; jfr s. 182.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

INNE HÅLL

Olof Rudbeck d. ä.
Vid rikshistoriogr. Johan Loccenii graf. 1677. . Sid.
Vid kon. Carl XI:s förmälning 1680
Vid Olof Verelii graf. 1682..
Vid Henrik Curios graf. 1691.
Vid dr. Ulrika Eleonoras graf. 1693 .
Vid kon. Carl XII:s kröning 1697

13.
14.
15.
18.
22.
24.

31.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

32.
34.
37.
66.
78.
82.
82.
84.
87.
108.
123.

[ocr errors]

Olof Rudbeck d. y.
Psalmer. I. Hvad är vår råd och våre tankar

II. O, store almachts Gud, som .

III. Ab, buru plågas jag och måste
Parentalia öfver dr. Ulrika Eleonora
Hugkommelse af jubelfesten 1693
Dedikation af Laponia illustrata.
Ur Laponia illustrata. I. Om Cerberus

II. Vid Harnäs
Dedikation af Specimen usus linguæ gothicæ
Sorgenväde öfver kon. Carl XII.
Frögdesång vid dr. Ulrika Eleonoras kröping
Öfver vådelden i Stockholm 1723 .
Öfver sätesgården Nor uti Upland och dess aloe
Öfver Rosenberg
Om Urim och Thumim
Grafskrift öfver Ingo
På fru Sophia Elisab. Brenners vackra verk
Fägneqväde till E. J. Biörner
Vid Chr. Juliana von Posts graf

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[merged small][ocr errors][merged small]

.

sone-son.

Olof Rudbeck,
Vid Pet. Nobelii graf

156.

Erik Wennæsius.
Förord af utgifvaren.

161.

« FöregåendeFortsätt »