Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

II. Parentalia öfver dr. Ulrika Eleonora. Upsala 1693. 34 opag. sidor. fol.

III. Jubelfesten i Upsala 1693. 8 sid. fol.
IV, V. Laponia illustrata. Ups. 1701. qv.
VI. Specimen usus linguœ Gothicœ. Ups. 1717. qv.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

XIV. Till fru S. E. Brenner. Tryckt i dennas Poetiska Dichter, Sthlm 1713. qv.

XV. Till E. J. Björner. Tryckt framför dennes Nordiska kämpadater. Sthlm 1737. fol.

XVI. Grafskrift öfver Christ. Juliana von Post. Ups. 1715. 4 sid. fol.

Grafskrift öfver Petrus Nobelius af 0101” Rudbeck soneson. Upsala 1707. 4 sid. fol.

[ocr errors]

Etthundrade Kling-Dichter. Handskrift i Palmsköldiana то 392, qv. Som denna Lhandskrift, ursprungligen skrifven med matt bläck,hvi1ket tiden ännu mer urblekat, är ytterst svärläslig, har man, efter vunnen större fÖrtrolighet med stilen, i de först tryckta arken upptäckt, vid föruyad jemförelse, Hera läsfel, som här íinnas rättade.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Sid. 216. Till soun. C (öfverskriften) hörer följande not: Vide Seigneur Hans Hanssons drömmar, tryckt iStockholm 1679.

Sid. 217. Griftminne öfver P. 'I'rotzenfeldt Sthlm 1671.

[ocr errors]

Sid. 223. Gratulation till mzlle Marg. Brunner. (Sthlm 1682) 2 blad qv. ì form af bref, med öfverskriften till utanskrift.

Fôljande ordförklaringar har fôrfattaren sielf vidfogat: Vahra

[ocr errors]

defloden : Acheron, sonn. LVIII. — aller, dial. vulgari = aldrig, sonn. LIX.

Carl Arosell.

Centuaria Epigrammatum. Westerâs 1680. 20 opag. sid. qv. Ett ängerfult hiertas klagan. Westeräs 1687. 16 opag. sid. duod. abl.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »