Sidor som bilder
PDF
ePub

LUKA, ua ai ia me ka poɛ here aku la oia i kona hale, hoonani ana i ke Akua.

26 Loohia iho la lakou e k weliweli, hoonani aku la i k Akua, ua piha lakou i ka ma kau, i aku la, Ua ike iho ne kakou i ka mea kupanaha i keia la.

Heaia Mataio e Iesu me Iudaia,i laila no ka mana eka Haku e hoola ia lakou.

18 A ua lawe mai na kanaka i kekahi kanaka, ua loohia e ka lolo, maluna iho o kahi moe, a huli lakou hookomo ia ia i loko, a e hoomoe ia ia i mua ona.

e

19 Aole loaa ia lakou ke hookomo ia ia, no ka nui o kanaka; pii ae la lakou ma luna o ka hale, e kuu ia ia i lalo ma waena o ka papa lepo me kona wahi moe i waena konu i mua o lesu.

[blocks in formation]

27 Mahope iho oia mau mea, hele aku la oia a ike aku la i ka luna auhau, o Levi kona inoa, e noho ana i kahi auhau, i aku la oia ia ia; E hahai mai oe ia'u.

28 Ku ae la, haalele iho la i ka mea a pau, hahai aku la hoi ia ia.

29 Hana iho la o Levi i ka ahaaina nui no Iesu i loko o kona hale iho; nui no ka poe luna auhau a me na mea e ae i noho pu me lakou.

30 Aka, ohumu ihō la ko laila poe kakauolelo, a me ka poe Parisaio i kana mau haumana, i aku la, No ke aha oukou e ai pu ai me na luna auhau, a me na kanaka hewa?

81 Olelo aku la Iesu, i aku la ia lakou, Aole no ka poe ola ke kahuna, aka no ka poe mai no ia.

32 Ua hele mai nei au e ao aku i ka poe hewa e mihi, aole no ka poe maikai, 33 I aku la lakou ia ia, No ke aha la hoi ka poe haumana a Ioane i hoopololi pinepine ai me ka pule,a me na haumana a ka poe Parisaio, aka hoi o kau,e ai no a ́e inu no?

2 Olelo aku la ke kahi pas Parisaio ia lakou, No ke aha la oukou e hana'i i ka mea e ku cle i ke kanawai ke hana ika la Sabati?

34 I aku la oia ia lakou,E hiki anei ia oukou ke hoopololi aku i ka poe kahu no ke keena o ka mea mare, i ka wa e noho pu ai ke kane mare me lakou?

35 E hiki mai ana ka mau la e laweia aku ai ke kane mare mai o lakou aku, alaila e hoopotoli no lakou ia mau la.

36 ¶ Olelo aku la oia i ka olelo nane ia lakou, Aole ke kanaka e kapili i ka apana o ka lole hou,ma ka lole komo kahiko, o moku i ka mea hou, aole loa e ku ka mea hou ma ka mзa kahiko.

37 Aohe mea nana e ukuhi i ka waina hou i loko o ka hue ili kahiko o moku ka hue i ka waina hou, a kahe ka waina, make pu hoi ka hue.

33 He pono e ukuhi i ka waina hou i loko o ka hue hou, e malama pu ia no ua mau mea la.

39 Aohe mea i inu i ka wai na kahiko, makemake koke ika waina hou, ua olelo iho la oia o ka mea kahiko ka maikai.

MOKUNA VI. Waeia ka Umikumamalua.

HALA kekahi Sabati aika lua, hele ae la oia ma ka mahina palaoa, ohi iho la kana mau haumanaika pua hua palaoa anaanai iho la ia mea ma loko o ko lakou mau lima, paina iho la.

`

3 Olelo aku la Iesu ia lakou,i aku la,Aole anei oùkou i heluhelu i ka mea a Davida i hana'i i kona pololi ana a me ka poe me ia,

4 I kona komo ana i ka hale o ke Akua, a lalau iho la i ka berena hoikea, ai iho la,á haawi aku la hoina ka poe me ia, aole hoi e ku i ke kanawai ke ai ia, aka o ka poe kahuna wale no..

5 I aku la oia ia lakou, O ke Keiki a ke kanaka, oia ka Haku no ka Sabati. 6 Ai kekahi Sabati, ua hele oia i loko o ka halehalawai,ao aku la; Ilaila ke kanaka na maloo kona lima akau.

7 Kiai aku la ka poe kakauolelo ia ia a me na Parisaio, e hoola paha ia i ka Sabati, i loaa ia lakou ka mes e hoohewa ai ia ia.

[ocr errors]

8 Ua ike oia i ko lakou ma nao, i aku la ia i ke kanaka nona ka lima maloo, e ala'e oe, e ku i waena; ala ae la oia, ku iho la.

9 Alaila i aku la Iesu ia lakon, Ke ninau aku nei au ia oukou, He aha ka mea e ku i ke kanawai ke hana i na Sabati, o ka taikai anei, a ✪ ka ino paha? O ka hoola anei, a o ka pepehi paha?

10 Nana aku la oia ia lakou a pau, i aku la oìa i ua

Ka izos o na haumana. LUKA, Ka pomaikai me ka porno.

kanaka la, E kikoo kou lima. Kikoo aku la ia, ua ola iho la ia lima ona e like no me kekahi.

ka mea, no loko mai ona ka mana i ola'i lakou a pau,

20 Alawa ae la kona mau maka ma luna iho o kana poe haumana, i aku la oia, Pomaikai oukou ka poe ilihune, no ka mea, no oukou ke aupuni o ke Akua.

21 Pomaikai oukou ke pololi menei, no ka mea, e hoomaonaia auanei oukou. Pomaikai oukou ke ue ano, no ka mea, e olioli auanei oukou.

22 Pomaikai oukou ke i-· naina mai kanaka ia 'onkou, ke hookaawale mai hoi ia oukou, a ke hoino mai, ke kiola aku hoi i ko oukou mau inoà me he mea ino la, no ke Keiki a ke kanaka.

11 Piha ae la lakou i ka huhu. Kamakamailio lakou ia lakou iho, i mea e hana aku ai lakou ia Iesu.

12 ¶ la mau la no, hele aku la oia i ka mauna e pule; hookahi po a pau ona i kahi pule ai i ke Akua.

13 A ao ae la, hea aku la i kana poe haumana e hele mai io na la, wae iho la oia he umi a me kumamalua o lakou, kapa aku la hoi oia i ko lakou inoa he Lunaolelo.

14 0 Simona i kapaia aku ai e ia o Petero, a me, kona kaikaina o Anederea, o Iakobo, a me Ioane, o Pilipo a me Barctolomaio,

15 O Mataio a me Toma, Iakobo na Alapaio, a me Simona i oleloia'i o Zelote,

16 0 Iuda ka hoahanau o Iakobo, a me Iuda Isekariote, ka mea i kumakaia.

17 Iho mai la oia me lakou, ku iho la ma kahi papu, a me kana poe haumana a me ka poe kanaka lehulehu no Iudaia a pau, no Ierusalema, no Turo a me Sidona ma kahakai, ua hele mai lakou i lohe ia ia, i hoolaia hoi lakou i ko lakou mai;

18 A me ka poei hoomaauia e na uhane ino, ua hoolaia no hoi lakou.

"

19 Ua imi mai ka ahakanaka a pay e hoopa ia ia, no

23 E hauoli oukou, e lele iho hoi i ka olioli ia la, no ka mea, ua nui ko oukou uku i loko o ka lani; pela no hoii hana aku ai ko lakou poe makua i ka poe kaula.

24 Aka, poino oukou ka poe waiwai, no ka mea, ua loaa ia oukou ka oukou mea oluolu!

25 Poino oukou ka

poe

maona, no ka mea, e poleli auanei oukou! Poino oukou ka poe akaaka me nei, no ka mea, e u auanei oukou a e ue hoi!

26 E poino ana oukou nei ke olelo mahalo mai na kanaka a pau ia cukou, no ka mea, pela no i hana aku ai ko lakou poe makua i na kaula hoopunipuni.

35 Aka hoi, e aloha aku oukou i ko oukou pooenemi; e hana maikai aku no, e haawi aku no hoi, me ka manao ole aku i ka uku; a e nui no auanei ko oukou uku, e lilo hoi oukou i may keiki na ka Mea kiekie loa; no ka mea, he lokomaikai mai oia i ka mea aloha ole aku, a me ka mea ino.

27 Eia hoi kuu olelo ia oukou, ka poe e lohe mai nei, e aloha aku oukou i ko oukou poe enemi, e hana pono aku hoi i ka poe inaina mai ia oukou,

28 E hoomaikai aku hoii ka poe i hoino mai ia oukou; e pule aku hoi i ka poe i hoohewa wale mai ia oukou.

29 O ka mea e kui mai ia oe ma kekahi papalina, e haawi ae ia ia ma kekahi; a o ka mea e lawe aku i kou aahu, mai aua aku ia ia iko kapa komo. ·

30 O ka mea i noi mai ia de e haawi aku oe ia ia, a o ka mea e lawe aku i kou waiwai, mai noi hou aku oe ia ia,

31 E like me ka oukou makemake e hana mai ai na kanaka ia oukou, pela no e hana aku ai oukou ia lakou.

32 A i aloha aku oukou i ka poe i aloha mai ia oukou, he aha hoi ka oukou uku! no ka mea, ua aloha aku na kanaka hewa i ka poe i aloha pu mai ia lakou.

33 A i hana maikai aku oukou i ka poe i hana maikai mai ia oukou, heaha hoi ka uku mai ia oukou? Ua hana no pela ka poe hewa.

34 Ina e haawi aku oukou no ka poe a oukou e manao ai e haawi hou mai ana ia oukou, heaha hoi ka uku mai ia oukou? Ua haawi aku no hoi ka poe hewa i ka poe hewa i loaa hou mai ia lakou i mea like.

36 No laila hoi e lokomaikai aku oukou e like me ka lokomaikai ana mai o ko oukou Makua.

37 Mai manao ino aku, aole hoi oukou e manao ino ia mai; mai hoohewa aku, aole hoi oukou e hoohewaia mai; e wehe aku hoi, a e weheia mai no hoi oukou;

38 E haawi aku, a e haawiia mai ia oukou; me ke ana 'pono i komiia iho, i pilipu i ka hooluliluliia a hanini i waho, ka lákou e haawi mai ai i loko o ko oukou poli; no ka mea, me ke ana a oukou e ana aku ai, pela no e anaia mai ai ia oukou.

39 I aku la oia i ka olelo nane, E hiki no anei i ka makapo ke alakai i ka makapo? Aole anei laua e haule pu iho i ka lua?

40 Able oi aku ka haumana mamua o kana kumu, aka o ka haumana i pono, e like pu ia me kana kumu.

41 No ke aha hoi e nana aku ai oe i ka pula iki i loko o ka maka o kou hoahanau, acle hoi ce iike i ka lazu

Ka pono a me ka hewa.

nui i loko o kou maka iho?

42 A pehea hoi oe e olelo aku i kou hoahanau, E ka hahanau, e ae mai oe e u`nuhi au i ka pula iki o loko o kou maka, ale hoi oe i manao i ka laau nui i loko o kou maka iho? E ka hupokarite, e kaili e ae oe mamua i ka laau nui ma loko ae o kou maka iho, alaila e ike pono oc i ka unuhi i ka pula iki o loko o ka maka, o kou hoahanau.

LUKA,

43 No ka mea, aole ka laau maikai e hua mai i ka hua ino,aole hoi ka laau ino e hua mai i ka hua maikai.

44 Ua ikeia klaau ma kona hua iho. Aole ohiia mai ka hua fiku mai ke kakalaioa mai, aole hoi i ohiia mai ka hua waina mai ka nahelehele ooi mai.

45 O ke kanaka maikai, ua lawe mai ia i ka mea maikai no loko mai o ka waiwai maikai o kona naau, a o ke kanaka ino la, ua lawe mai ia i ka mea ino no loko mai o ka waiwai ino o kona

Ka lunakoa paulele

48 IIe like ia me ke kanaka i kukulu i ka hale, ua eli cia a hohonu, a hoonoho iho la i ke kumu ma ka pohaku, a nui mai ka wai, kahe ikaika mai ka wai kahe i ua hale la, aole hoi ia i hoonaueueia, no ka mea, ua hookumuia oia ma ka pohaku.

46 No ke aha la iolelo mai ai oukou ia'u, E ka Haku, e ka Haku, aole hoi oukou i malama i ka'u ⚫lelo.

47 O ka mea i hele mai jou nei, a i hoolohe mai i kuu mau olelo me ka malama, e hoike aku au ia oukou i kona mea e like ai.

49 Aka hoi o ka mea i hoolohe, aole i malama, e like ia me ke kanaka i kukulu i ka hale ma ka lepo, a kahe ikaika mai la ka wai kahe i ua hale la, a hiolo koke iho la no ia, nui iho la kona hiolo ana.

3 A lohe ne la oia ia Iesu hoouna aku la oia i na kanaka kahiko o ka poe Iudaio io naau; no ka mea, no ka pi-na, la, e olelo aku ia ia e hele ha o ka naau i olelo mai ai ka waha.

maie hoola i kaua kauwa,

MOKUNA VII.

Nu I su i hoolá i ke kanaka i make a me ka poe ai. HOOKI ae la oia i kana mau olelo a paui na pepeiao o kanaka, komo ae la ia i Kaperenauma.

A

2 Ao ke kauwa punahele a ke kahi luna koa, ua mai ia, kokoke e make.

4 A hiki aku la lakou io Iesu la olelo hui aku lakou ia ia, i aku la, Ua pono kela nona keia mea ana e hana'ku ai.

5 No ka mea, Ua aloha mai kela i ko makou poe kanaka, ua kukulu iho kela i hale halawai no makou.

6 Alaila hele mai la Iesu me lakou, A kokoke mai la ia i ka hale, hoouna aku la

« FöregåendeFortsätt »