Sidor som bilder
PDF

-

Dible. NV. I, Hawaian. 1828

Piore he new Testament

EUANELIO

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ROCHESTER, N.Y.
PAIIA MA KA MEA AI PALAPALA A LUMIKI.

1828.

[graphic]

1.17-1924

KA OLELO MAIKAI
I KAKAUIA'T E MATAIO.

[ocr errors]

MOKUNA I. | lotama o Ahaza, na haza o

Hezekia;
Ka Hanauna o Jesu Kristo.

10. Na Hezekia o Manase, TI [E kuauhau no ka ha-na Manase o Amona, na Amo

I nauna o lesu Kristo, na o losia; ka mamo a Davida, ka mamo 11. Ai i ka lawe ana i Baa Aberabama.

bulona, ia manawa na losia 2. Na Aberahama o Isaaka o lekonia a me kena poe hona Isaaka, o lakoba na lako- ahanau; m ba o luda a me. kona poe 12. Ai ka lawe ana aku i hoahanau.

Babulona ma ia hope mai na 3. Noho akula o luda ia lekonia o Salatiela, na Sala. Tamara na laua maio Paresa tiela o Zerubabela: a me Zara, na Paresa o Ese 13. Na Zerubabela o Abi. roma, na Eseroma o Arama. uda, na Abiuda o Eliakima.

4. Na Arama o Aminada-na Eliakima o Azora: ba, na Aminadaba o Nahaso- 14. Na Azora o Sadoka, na na, na Nahasona o Salemona. Sadoka o Akima, na Akima o

5. Nobo akula o Salemona Eliuda; ia Rakaba nalaua mai o Boaza, 15. Na Eliuda o Eleazara, noho akula o Boaza ia Ruta, na Eleazara o Matahana, na na laua mai o Obeda, na Obe- | Matahana o Iakoba: da o lese.

16. Na lakoba o Iosepa ke 6. Na lese o Davida ke alii, kane a Maria nana i hanau o Doho akula o Davida ke Alii Iesu, i iia'e la o Kristo. i ka wahine a Auria na laua 17. O ka poe hanauna a mai o Solomona.

pau mai ia Aberahama mai a 7. Na Solomona o Rehabo- hiti mai la ia Davida, he umi ama na Rehaboama o Abiama ia hanauna a me kumamaha; na Abiama o Asa;

la mai ia Davida mai a hiki mai 8. Na Asa o losapata nalla io ka lawe apa aku i BabuIosapata o Iorama, Da Iorama lona he umi ia hanauna a me o Ozia;

| kumamaha; a mai ka lawe a9. Na Ozia o lotama, na na aku i Babulona a hiki mai

« FöregåendeFortsätt »