Sidor som bilder
PDF
ePub

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

TRANSLATIONS,

.;;!
IN FOUR VOL V M'E'S

V O L U M E THE FIRS T.

L O N D ON:

Printed for J. and R. TONSON in the Strand.

MDCCLXVII.

« FöregåendeFortsätt »