Sidor som bilder
PDF
ePub

1814 Bulle papale portant rétablissement de l'ordre des . 7 Août. Fésuites, en date de Rome le 7 Août 1814.

- Sanctissimi in Christo Patris et Domini noftri Domini ,

Pii, Divina providentia Papae Septimi Constitutio, qua: Societas Jesu in ftatum priftinum in Universo Orbe

. Catholico reftituitur. Pius Episcopus, Servus Servorum Dei (ad perpetuam

rei memoriam.)

Jollicitudo omnium ecclefiarum humilitati noftrae meri. tis licet, et viribus impari, Deo fic disponente, concre dita, nos cogit omnia illa subfidia adhibere, quae in noftra ; sunt potestate, quaeque a Divina Providentia nobis mise. ricorditer fubminiftrantur, ut spiritualibus Christiani or', bis necessitatibus, quantum quidem diversae, multipli. cesque temporum locorumque viciffitudines ferunt, nullo populorum et nationum habito discrimine, opportune Tubveniamus.'

Hujus nostri paftoralis officii oneri sátisfacere cupien- ha tes, ftatim, ac tunc in vivis agens, Franciscus Kareu, et alii saeculares presbyteri a pluribus annis in amplisfimo Russiaco imperio exiftentes et olim addicti socie. " tati Jesu a felicis recordationis Clemente XIV. praedeceffore noftro fuppreffae, preces nobis obtulerunt, qui. bus facultatem fibi fieri fupplicabant, ut auctoritatek nostra in unum corpus coalescerent, quo facilius juvent tuti fidei rudimentis erudiendae et bonis moribus im- t buendae et proprii instituti ratione operam darent, mu. nus predicatione obirent, confessionibus excipiendis ia. cumberept et alia facramenta administrarent, eorumque precibus eo lubentius annuendum nobis effe duximus, quod imperator Paulus primus, tunc temporis regnans, eosdem presbyteros impenre nobis commendavislet bu. maniffimis litteris suis die undecimo Augusti Anni Do. mini milefimi octingentefimi ad nos datis, quibus fingu. V larem fuam erga ipfos benevolentiam fignificans gratum

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

. .. des Jésuites. fibi fore declarabat, fi Catholicorum imperii fui bono 18 focietas Jesu auctoritate noftra ibidem conftitueretur, i Qua propter nos attento animo perpendentes quam . Eye, ingentes atilitates in ampliffimas illas Regiones, Evan.

gelicis operariis propemodum diftitutas, effent provensu turae, quantumque incrementum ejusmodi Ecclesiastici _ viri, quorum probati mores tantis laudum praeconiis of commendabantur, affiduo labore intenfo salutis anima

i rum procurando studio, et indefefla verbi divini praeca. www tione Catholicae Religioni eflent allaturi, tanti tamque

benefici principis yotis obsecundare ratione consentaneum exiftimayimus. Noftris itaque in forma Brevis

litteris datis die feptima Martii, anni domini millesimi else octingentesimi primi praedicto Francisco Kareu aliisque

ejus fodalibus in Russiaco Imperio degentibus, aut qui aliunde illuc fe conferre poffent, facultatem conceflimus, | ut iu unum corpus, feu congregationem focietatis Jesu Econjungi, unique liberum ipfis effet, in una vel pluri. egon bus domibus, arbitrio fuperioris intra fines duntaxat o Imperii Ruslici, designandis, atque ejus congregationis

Praepofitum generalem eumdem Presbyterum Franciscum i u Kareu ad noftrum et fedis Apoftolicae beneplacitum detos patavimus, cum facultatibus neceffariis et opportunis, qui ut Sancti Ignatii de Loyola regulam a felicis recorda. tutionis Paulo tertio Praedeceffore noftro; Apoftolicis suis

constitutionibus, approbatam et confirmatam retinerent

et fequerentur: atque ut hoc pacto focii in uno Reli. Legionis coetu congregati juventuti Religioni ac bonis

artibus imbuendae operam dare, Semịnaria et collegia regere et probantibus ac consentientibus locorum ordi. Dariis confessiones excipere, Verbum Dei annunciare et sacramenta administrare libere poffent; et congregatio. nem Societatis Jesu sub poitra et Apoftolicae Sedis immediata tutela et subjectione recipimus et quae ad illam firmandam et communiendam, atque ab abufibus et cor. rugtelis, quae forte irrepfiflent repurgandam visum fuis. Set in domino expedire, nobis ac fuccefforibus noftris praescribenda et fapcienda reservavimus: atque ad hunc effectum Coostitutionibus Apoftolicis, Statutis consuetu. dinibus, privilegiis et indultis, quomodolibet in contra, riom praemissorum conceffis et confirmatis, praefertim litteris Apoftolicis memorati Clementis XIV. Praedecefforis noftri, incipientibus : , Dominus ac Redemptor

nofter, exprelle derogavimus in iis tantum quae contra. idi

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ria

'18 LA ria effent dictis noftris in forma Brevis litteris , gnarum

initium Catholicae; et dumtaxat pro Ruffiaco Imperio elargitis.

. . Confilia quae pro Imperio Rufliaco capienda decre. vimus, ad utriusque Siciliae Régoum non ita multo poft extendenda censuimus ad preces chariflimi in Chrifto filii noftri Ferdinandi Regis , qui a nobis postulavit ut Societas Jesu' eo modo, quo in praefato Imperio ftabi- et lita a 'nobis fuerat, in fua quoque Ditione ac Statibus ftabiliretor: quoniam luctuoliffimis illis temporibus ad juvenes christiana pietate ac timoré Domini, qui eft i initium sapientiae, informandos, doctrinaque et scientiis inftruendos praecipue in Collegiis, Scholisque publicis Clericorum Regularium Societatis Jesu opera uti in pri. " min mis opportunum ibi arbitrabatur. Nos ex muneris noftri by Paftoralis debito piis tam Iuftris Principis defideriis, quae ad majorem Dei gloriam, animarumque falutem unice spectabant, morem gerere exoptantes noftras lit. " teras pro Ruffiaco Imperio datas, ad utriusque Siciliació regnom extendimus novis in fimili forma ,Brevis litteris, iocipientibus: Per alias expeditis die trigefima Juli apoi Domini millesimi Octingentesimi quarti. : Pro ejusdem Societatis Jesu restitutiono unanimi fere totius Chriftiani Orbis consensa, inftantes urgen. tesque petitiones a Venerabilibus Fratribus Archiepisco. pis et Episcopis, atque ab omnium ioligoium Persona. , rum ordine et coetu quotidie ad nos deferuntur; praeser. tim poftquam fama ubique vulgata 'est uberrimorum fructuum quos haec societas in memoratis Regionibus protulerat quaeque prolis in dies crescentis foecunda, ji Dominicum Agoum latissime ornatura et dilatatura 1 putabatur.

Dispersio ipsa lapidum Sanctuarii ob recentes calamitates et viciffitudines, quae deflere potius juvat quam in momoriam revocare fatisceos disciplina regularium Ordinum (Religionis et Ecclefiae Catholicae fplendor et columen) quibus nunc reparandis cogitationes curaeque poftrae diriguntur , efflagitant ut tam aequis et communibus votis assensum noftrum praebeamus. Gravissimi enim crimiais in conspectu Dei roos nos effe credere. mus, li in tantis Reipublicae neceffitatibus, ea falutaria. auxilia adhibere negligeremus, quae fingulari Providen. tia Deus nobis fuppeditat et li nos, in Petri mavicula affi.

om duis turbinibus agitata et concuffa collocati, expertes 15 =10 ét validos qui sese nobis offerunt remiges ad frangen

dos pelagi naufragium nobis et exitium quovis momento El minitantis fluctus, refpueremus.

Tot ac tantis rationum momentis, tamquam gravie po bus caufis animum noftrum moventibus id exequi tan

dem ftatuimus quod in ipso Pontificatus noftri exordio i vebementer optabamus. Poftquam igitur Divinum auxi. - liom ferventibus precibus imploravimus, suffragiis et ad confliis plurium venerabilium Fratrum noftrorum Sanctae

Romanae Ecclefiae Cardinalium auditis, ex certa fcied, Eis tia, deque Apostolicae Potestatis plenitudine ordinare et

katuete decrevimus, uti reyera hac noftra perpetuo ya.

litura constitutione ordinamus et Itatuimus, ut omnes . concessiones et facultates, a pobis pro Rufliaco Imperio

et atriusque Siciliae Regno unice datae, nunc extebsae

intelligantur et pro extensis babeantur, ficut vere eas t extendimus ad totum noftrum ftatum Ecclefiafticum

aeque ad omnes alios status et ditiones. s, Quare concedimus et indulgemus dilecto filio Thad. bideo Borzozowski, moderno praeposito Generali Societa.

tis Jesu, alüsque ab eo legitime deputatis, omnes neces. larias et opportunas facultates ad noftrum et redis Apow' Holicae beneplacitum, ut ip cunctis praefatis ftatibus et ditionibus omnes illos, qui in regularem ordinem Socie, tatis Jesu admitti et cooptari petent, admittere et coopa tare libere ac licite valeant; qui in una vel pluribus do. pibus, in uno vel pluribus collegiis, in una vel pluri. DUS provinciis, fub praepofiti generalis pro tempore exiftentis obedientia conjuncti, et prout res feret, dis ubati ad praefcriptum regulae Sancti ignatii de Loyola, Apoltolici Pauli tertii constitutionibus approbatae et code armatae, suam accommodent vivendi rationem: concedi. mus etiam et declaramus, quod pariter juventuti Cathos

Religionis rudimenti erudiendae ac probis moribus tuenda operam dare, nec non seminaria et collegia ere, et consentientibus atque adprobantibus ordina

corum in qnibus eos degere contigerit, confefilo:

qudire, verbum Dei praedicate et sacramenta admia domus, or

are libere et licite valeant: omnia vero collegia, 1.48, provincias fociosqué fic conjunctos ad quos in um conjungi et aggregari contigerit, jam nunc

Pediata noftra et hujus Apottolicae sedis tutela,

o et obedientia recepimus; nobis et Romanis LYONveau Recusil T. II. : D , . Ponti

Tab immediata noltre

Pontificibus fuccefforibus noftris réservantes praefcribere quae ad eamdem Societatem magis magisque coostabi. liendam et communiendam, et ab, abufibus, fi forte (quod Deus avertat) irrepreriot, repurgandam , ftatuere ac praescribere visum fuerit expedire.

Omnes vero et fingulos superiores, Praepofitos, Rectores, Socios et Alumnos qualescunque hujus reftj. tutae Societatis, quantum in Domino poffumus com. ; monefacimus et-exhortamus, ut in omni loco ac tem. pore sese fideles Affeclas et imitatores tanti fui parentis et inftitutoris exhibeant, regulam ab ipfo conditam et praefcriptam accurata obfervent, et utilia mopita ac; confilia, quae filiis sui tradidit, fummo ftudio exequi conantur.

· Denique dilectis in Chrifto filiis Illuftribus et Nobio libus viris, principibus ac Dominis temporalibus, nec non venerabilibus Fratribus Archiepiscopis et Episcopis aliisque in quafi dignitate conftitutis faepe dictam Socie'tatem Jesu et fingulos illius focios plurimum in Dominó commendamus, eosque exhortamus ac rogamus, non folum ne eos inquietari a quocumque permittant, ac patiantur, sed ut benigne illos, ut decet, et cum chari. tate suscipiant.

Decernentos praesentes litteras et in eis contenta quaecumque semper ac perpetuo, firma, valida et efficacia exiftere, et forte suosque pleparios et integros effectus sortiri et obtigere, et ab illis ad quos fpectant, et pro tempore quandocumqae fpectabit inviolabiliter observari debere, ficque, et non aliter per quoscumque judices quavis poteftate fungeotes judicari et definiri pariter debere : ac irritum et inane fi fecus super his a quoquam quavis auctoritate fcienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obftantibus conftitutionibus Apoftolicis, ac prae. ' fertim fupra memoratis litteris in forma Brevis folicis recordationis Clementis XIV. incipientibus: Dominus ac Redemptor nofter, fub annulo piscatoris expeditis die vigefima prima Julii anni Domini millefimi feptingente. fimi tertii, quibus ad praemissorum effectum expreffe ac speciatim intendimus derogare, caeterisque contrariis quibuscumque:

Volumus autem ut earundem praesentium litterarum transcriptis, five exemplis etiam impreffis , manu ali. cujus notarii subscriptis et figillo perfonae in ecclefiaftica

• digni.

« FöregåendeFortsätt »