Sidor som bilder
PDF

CATALOGUE DES RUSSICA.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Imprimé avec l'autorisation du Directeur de la Bibliothèque.

HE TAVLO

UNIVESITY
1 221AR 1951
OF OXFORD

1. Na szczęśliwe przybycie Monarchini Katarzyny II. do miasta Połocka

od wiernych poddanych zakonu Kaznodzieyskiego Dominika

Świętego wiersz. S. I. 1780. 4° 2. Na Podolu w czasie wielkiego jubileuszu przez sześć miesięcy w r. 1826

odprawionego niektóre kazania przez XX. dominikanów litew

skich miewane. Wilno, 1827. 8° 3. Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowéy łęczyckiéy 1827 r. rektor

zaprasza. Warszawa, 1827. 4o 4. Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey XX. dominikanów war

szawskich 1827 r. zaprasza Damian Dzieszkowski rektor. War

szawa, 1827. 4° 5. Na popis publiczny czyli na dokończenie kursu nauk rocznego uczniów

gimnazyum woiewodzkiego w Płocku r. 1834 zaprasza dyrektor,

Płock, 1834. 4° - Id. Program aktu r. 1836, 1837, 1839, 1840. ib. 1836–1840. 6. Na popis uczniów szkoły obwodowej w Sieradzu 28 i 29 Lipca 1834

zaprasza inspektor Bartoszewicz. Kalisz, 1834. 40 7. Na akt uroczysty zakończenia rocznego kursu nauk w gimnazyum woie

wodzkiem w Łomży roku 1834-1838 dyrektor zaprasza. Suwałki,

1834-1838. 4° 8. Na akt uroczysty wojewodzkiego gimnazyum warszawskiego 1834, 1835,

1837 roku zaprasza dyrektor. Warszawa, 1834-1835. 4° 9. Na akt uroczysty uczniów szkoły obwodowej łowickiej roku 1834, 1836,

1838 inspektor zaprasza. Warszawa, 1834-1838. 4° 10. Na akt uroczysty szkoły obwodowey w Szczuczynie roku 1834, 1836

zaprasza Szumkowski inspektor. Suwałki, 1834-1836. 4° - Id. w Suwałkach 1837, 1839. ib. 1837, 1839. 4°

« FöregåendeFortsätt »