Om konung Gustaf ii Adolfs karaktersutveckling, särdeles under den tidigare delen af hans lefnad, föreläsningar

Framsida
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan 108 - Laduga siön, och är väl så bredt öfver honom såsom hafvet vara kan emellan Sverige och Åland eller emellan Estland och Nyland, der än här till dags ingen Pålack hafver tort öfverkomma.
Sidan 75 - J ellor edra barn ser harpa en god utgâng och ända, den oss Gud förläne. Jag ser mig sjelf ingen rolighet mer hafva att förvänta, förr an den eviga roligheten.
Sidan 74 - ... och farligheter för Sveriges rikes välfärd hafver måst utgjuta och låta mitt blod, dock allt härtill genom Guds nådiga beskydd till lifvet intet skadad, ock på sistone det låta måste. Ty vill jag före min afresa och nu...
Sidan 106 - Asia, the förnämbste werldenes delar. Finland är nu skilt från Ryssland genom den stora Ladogasjön som är lika bred som havet mellan Sverige och Åland eller mellan Estland och Nyland, der än bär titt dags ingen pålack hafver ton öfverkonrma.
Sidan 80 - Gud och verldene afbeder, på thet att then rättefulla tiden icke mina dygder glömma och mina fel gömma måtte, som mången ståtelig man och regent vederfarin är. Sedan att sanningen hos lögnen, saken som hon sig tilldragit hafver och huru hon framdeles till äfventyrs af afundsmän kan vridas, varda...
Sidan 13 - H •:•!<• år, ii-li- mera ville låta tukta sig, utan mest höll sig till dem, som Icmnade honom sin fria vilja, med damer, kortspel, och jagt, samt andra krigsöfningar.
Sidan 112 - J ock med stort tålamod mången gång måst lida; mot hunger och sjelfva naturen hafven J som oftast måst kämpa, för hvilket allt J ock dess mera pris ären värde.
Sidan 73 - han var en herre, gudfruktig i alla sina verk och gerningar intill döden
Sidan 81 - Men vi kristne skole läsa (över detta) historier med större gagn, ty vi veta, det Gud uppehåller regementen. Och fördenskull skolom vi giva akt uppå hans underverk, huru han understundom genom medel, understundom utan medel hjälper dem, han utur förtryck fria vill, och deras stad uppbygger, som synes nu vilja falla i ok och träldom, och dem till flor upphjälper; åter tvärtom igen huru han det, som för...
Sidan 57 - handqvarnarne må blifva som de äro; vi hålle det för qvarntull nog när en arbetar så armarne värka" *). Men så omfattades olika riktningar i Gustaf Adolfs själ, att man der äfven träffar drag af en stolt stränghet.

Bibliografisk information