Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ÖFVERSIGT AF SVERGES INRE TILLSTÄND OCH
SAMHÅLLS-UTVECKLING UNDER
FRIHETS-TIDEN.

TILL UNGD OM EN S T JENS T U T GIF W EN

A F

AND, F RYXELL-

4 STOCKHOLM,
L. J. H I ERTAs FöRLAGS EXPEDITIoN.
1879.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
[ocr errors]

Innehåll.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

36.

37.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

ÖFVERSIGT AF SVERGES INRE TILLSTAND 0CH SAMHÅLLS-UTVECKLING UNDER FRIHETS-TIDEN,

FÖRSTA KAPITLET,

INLEDNING.

Att i ofvannämnde hänseenden hafva närmare kunskap om frihetstiden är af stor vigt. Svenska folket genomgick under den samma en både mångsidig och vigtig samhällsutbildning. Genom tillfälliga omständigheter blef den visserligen tidtals förd till hvarjehanda ensidigheter. Dess bestämdt uttalade och städse bibehållna syftemål var dock, att enligt sjelfstyrelsens grundsats tillerkänna åt svenska folket rättigheten att sjelft ordna sin styrelse och sjelft leda det hela af sina öden. Med denna grundtanke sammanhängde och af densamma följde, éhuru länge och ofta motsagda, lärorna om jemnlikhet inför lagen och om pressens, handelns, näringarnas och arbetets frihet med flere det då inträdande upplysnings-tidehvarfvets åsigter. På hvad sätt svenska folket mer och mer lärde sig att klart uppfatta och sedermera sökte att hos sig följdrigtigt tillämpa nämnde stora grundsatser, detta är det innersta och vigtigaste innehållet af frihetstidens historia. Betraktad från sådan synpunkt, är hon det svenska folkets enskilda bidrag till historien om det sätt, hvarpå under besagde tidehvarf Europas kulturfolk sträfvade att åt sig och åt hela menskligheten bereda ett samhällsskick, som långt mer än de förra hvilade på sanning, rättvisa och lagbunden frihet.

« FöregåendeFortsätt »