Sidor som bilder
PDF

nomi, helsovård, häfdateckning, naturkunskap, språkforskning och publicistisk verksamhet har den näppeligen blifvit öfverträffad.

Betraktom nu företeelserna inom förvaltningen och näringarna! Landtförsvaret. Indelningsverket fulländades; lättare kavalleri infördes; arméens pensjonskassa inrättades; förbättrad ordning för härens vård och underhåll i fält antogs, och mot Ryssland uppfördes de nya gränsfästningarna Fredrikshamn, Willmanstrand och Sveaborg *). Sjöförsvaret. Vi nämna blott Ehrensvärd och den stora skärgårdsflottan samt Chapman och det förbättrade skeppsbyggeriet. Ambetsverken. Karl den elftes ordning och stadgar återinfördes och stadfästades; civil-statens pensjons-kassa inrättades; missbruk af ämbetsmannaväldet motarbetades genom riksdagar, protokollsdeputationer och justitiekanslerernas verksamhet *). Bergs- och bruksrörelsen. Jernkontoret inrättades, och näringen blef från engelsmännens förtryck befriad. Handeln. Vi påminna om frihetstidens första sträfvanden i merkantil-systemets anda, d. v. s. om produktplakatet och handels-kompanierna") m.m.; – och om det sedermera inträffade öfvergåendet till friare grundsatser, och huru slutligen Bottniska och Finska kuststäderna och likaså landsorterna i allmänhet befriades från månget orättvist handelstvång *); – och tillika om Chydenius och hans frihandels-läror; – och om Trollhätte slussverk; och sist också derom, att handelsfartygens antal, som 1718 var blott 100, hade vid frihetstidens slut stigit till omkring 8,000. 1) Sid. 176. *) Sid. 185. *) 33. 202–235. *) Sid. 209.

Fabrikerna blefvo först enligt merkantil-systemets grundsatser nyskapade och mycket uppdrifna förnämligast genom Alströmer*). Efter det konstlade systemets fall 1765 fortgingo de likväl, ehuru med minskad verksamhet ?). Banken och myntet. Nöden och villervallan 1718 blefvo medelst stora uppoffringar under de närmaste åren afhjelpta. Svåra efter 1738 insmugna missbruk och försnillningar blefvo genom Nordencrantz framdragna och af reduktions-riksdagen 1765 afskaffade *). Riksskulden blef genom Mösspartiet, som var den egentliga representanten för frihetstiden, nedsatt under åren 1721–1738 med 44, och under åren 1766–1769 med 9, allt millioner d. s. m.*). Landtbruket sökte man främja genom inrättande af en ekonomisk professjon i Uppsala och ett mönster-landtbruk i Vestergötland samt genom en mängd utgifna landtbruks-skrifter. Af än större och alldeles nyskapande välgörenhet voro flere efter 1740talet utkomna författningar, som införde storskiften samt jordegornas uppmätande och kartläggning, och tillika medgåfvo större frihet i hemmansklyfning och i anläggande af nybyggen och torp, och derjemnte åt jordbrukaren rättighet att antaga så många legokarlar, han ville, och åt arbetaren rättighet att söka sin förtjenst, hur och hvar han ville. Af omätlig betydelse var, att man genom dessa och andra likartade åtgerder frångick det förra reglementerings- och förmyndare-systemet och åt landets förut i omyndighets-tillstånd nedhållna köpmän, jordbrukare och lösa arbetare tillerkände i de flesta fall rättighet att fritt använda sina kapital, sin jord, sina krafter. Att dessa vigtiga sanningar blefvo allmänt kända och erkända medförde en betydelse

1) 32. 193. *) Sid, 230, *) 44. 49. *) Sid. 305.

full utvidgning af icke blott den materiella utan
ock den intellektuella verksamheten, och icke blott
deras utvidgning utan ock förädling. Rättvisa i lag
alstrar ock rättskänsla i tänkesätt; frihet i kropps-
lig verksamhet likaså längtan efter frihet i andlig.

Genom alla i detta kapitel uppräknade och en
stor mängd andra likartade drag har frihetstiden
sjelf skrifvit sitt äreminne; och det är oss serdeles
angenämt att med en framställning af sådant inne-

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Acrel, Ol., s. 45, 124, 125, 126,
130, 132, 343. i
Adam, s. 143. |
Addison, J., s. 172. |
Adelcrantz, K. F., s. 162. -
Adlerbeth, G. G., s. 149, 330.
Adlerfeld K. M. J., s. 137.
Adolf Fredrik, konung i Sverge,
s. 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 24, 45, 54, 82, 85,
86, 87, 96, 97, 100, 112, 113,
121, 148, 153, 160, 163, 165,
168, 178, 294, 297, 308, 317.
Agardh, K. A., s. 108.
Aleæander, s. 139,
Alströmer, s. 151, 254, 255, 346.
Antivari, s. 126.
Aranda, P. P., s. 340.
Arnell, L., s. 271.
Askelöf, J. C., s. 340.
Atterbom, P. D. A., s. 340.

[merged small][ocr errors]

Benzelius, Jak., s. 74, 113.
Benzelstierna, L., s. 72.
Berch, K. R., s. 139, 344.
Bergius, P. J., s. 126, 127.
Bergklint, O., s. 104, 106, 107,
149, 318.
Bergman, T. 0., s. 100, 106,
108, 160, 161, 175, 193, 344.
Bernstorff, s. 346.
Berzelius, J. J., s. 161.
Bielke, St. K., s. 251, 255.
Bielke, T. G., s. 41.

Birger Jarl, s. 282, 284, 343.

Björner, E., s. 137, 138.
Blackwell, Al., s. 114, 118, 325.
Boerhave, H., s. 132.
Bonald, L. G., s. 340.
Bonde, G., s. 42, 138, 139, 151,
251, 254.
Bossuet, J. B., s. 339.

Botin, A., s. 137, 138, 175, 344.

[ocr errors]

Bäck, Abr., s. 45, 124, 125,
126, 128, 130, 132, 260, 334,
343.

C.

Cæsar, J., s. 139.
Campo Manes, P. R., s. 340.
Cantzler, J. G., s. 230, 304,
309, 311, 336.
Carelius, 0., s. 149.
Carleson, s. 320.
Cartesius, R., s. 133, 135, 158,
345.
Celsius, A., s. 108, 156, 157,
345.
Celsius, O. d. y., s. 72, 137, 138,
148, 151, 154, 344.
Chapman, F. H., s. 183, 334,
346.
Chateaubriand, T. A., s. 346.
Christiernin, P. N., s. 134.
Chydenius, A., s. 74, 75, 217,
227, 253, 281, 346.
Colbert, J. B., s. 203, 206.
Copernicus, N., s. 157.
Creutz, G. F., s. 103, 104, 106,
152, 344.
Cromwell, O., s. 203.
Cronhielm, G., s. 118.
Cronstedt, s. 151.
Cronstedt, A. F., s. 116, 135,
161, 193, 344.
Cronstedt, K., s. 179.

D.
Dahlberg, E., s. 179.
Dalin, O. v., s. 50, 51, 102,

136, 137, 138, 143, 145, 146,
150, 152, 154, 174, 175, 259,
344.
De Frietzcky, Kl., se Frietzcky.
De la Gardie, K. Ch., född Taube,
s. 115, 116.
De la Gardie, M. G., s. 231.
De Maistre, s. 340.
Dippel, J. K., s. 72.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Faggot, J., s. 45, 110, 156, 157,
227, 249–251, 276, 281, 287,
334, 344.
Falckengren, G. A., s. 252.
Fehrman, T., s. 189.
Fenelon, F., s. 9.
Ferdinand Catholicus, kon. i
Spanien, s. 338.
Fersen, F. A. v., s. 42, 69, 126,
276, 301, 330, 340.
Filip 2, kom. i Spanien, s. 338,
Filmer, R, s. 339.
Fjolner, kon i Sverge, s. 140.
Fornjoter, s. 146.
Forskål, P., s. 73, 135, 168.
Fredrik 1, kom. i Sverge, s. 10,
13, 14, 15, 16, 17, 24, 42,
43, 54, 73, 82, 85, 87, 96,
115, 121, 160, 294, 297, 308,
313, 317. -
Fredrik 2, kon. i Preussen, s.
319. -
Fredrik Wilhelm 1, kon. i Preus-
sen, s. 297, 326.

[ocr errors]

G.
Gadd, P. A., s. 200, 281.
Gahm, P., s. 137, 344.
Geijer, E. G., s. 144, 147, 340.
Gentz, F. v., s. 340.
Gerdeschöld, J. G., s. 189, 190.
Giörwell, K. K., s. 45, 73, 137,
157, 165, 166, 168, 175, 318,
344, 345.
Gregorius 13:e, påfve, s. 159.
Grill, s. 151, 271.
Gripenhielm, K., s. 156.
Gustaf 1:e, kon. i Sverge, s. 25,
28, 91, 141, 142, 148, 162,
184, 212, 235, 238, 241, 276,
284, 313, 323, 325, 338, 342,
345.
Gustaf 3:e, kon. i Sverge, s. 13,
19, 21, 23, 24, 33, 41, 56,
68, 70, 86, 99, 131, 139, 149,
150, 166, 169, 196, 229, 288,
299, 327, 328, 329, 331, 334,
335.
Gustaf 2:e Adolf, kon. i Sverge,
s. 25, 30, 50, 61, 156, 162,
184, 240, 241, 283, 342, 345.
Gyldenstolpe, N., s. 339.
Gyldenstolpe, N. F., s. 60, 139,
Gyllenborg, s. 60.
Gyllenborg, G. F., s. 103, 104,
106, 107, 136, 147, 148, 152,
174, 318, 327, 330, 344.
Gyllenborg, H. A., s. 314.
Gyllenborg, J., s. 339.
Gyllenborg, K., s. 24, 43, 44,
51, 83, 84, 151, 152, 179,
181, 298, 320, 325.
Gyllenborg, O., s. 152.
Gyllensvan, Fr., s. 267.
Görres, H., s. 340.
Görtz, H. G. v., s. 202.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ihre, Joh., s. 73, 101, 108, 143,
154, 163, 175.

Ilmoni, J., s. 125. -

Ingjald Illråda, s. 140, 146.

J.
Johannes Magnus, s. 141, 344.

[graphic]
« FöregåendeFortsätt »