Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Karl9:e, kon.i Sverge, s. 156, 338.
Karl 11:e, d:o d:o, s. 25, 28,
30, 31, 40, 52, 65, 71, 72,
92, 112, 118, 119, 122, 156,
177, 181, 185, 186, 188, 215,
231, 240, 241, 243, 250, 302,
303, 315, 323, 325, 329, 344.
Karl 12:e, konung i Sverge, s.
8, 9, 40, 50, 52, 56, 112, 138,
158, 164, 177, 182, 184, 185,
186, 189, 202, 216, 232, 240,
247, 258, 259, 283, 285, 288,
290, 291, 294, 315, 325, 329,
333, 339.
Karl 13:e, konung i Sverge, s.
173.
Karl 1:e, kon. i Spanien, s. 338.
Karl Fredrik, hertig af Holstein,
s. 10, 15, 42, 43, 291.
Karl 10:e Gustaf, kon. i Sverge,
s. 50, 103, 231, 284, 286.
Karl 14:e Johan, kon. i Sverge,
s. 94.
Kalm, P., s. 200.
Kalsenius, A., s. 76.
Katarina 1, kejsarinna i Ryss-
land, s. 43.
Katarina 2, kejsarinna i Ryss-
land, s. 126.
Kellgren. J. H., s. 151, 240.
Keæel, O., s. 105, 149.
Kjerrman, G., s. 83, 320.
Klingenstierna, Z, 159, 344.
Knutsson, Torkel, s. 282, 284,
342.
Kochen, J. H. v., s. 180.
Kothen, M. A. v., s. 268.
Kraftman, J., s. 281.
Kristina, drottning i Sverge, s.
61, 231, 283, 339,
Kryger, J. F., s. 99, 139.
Kröger, K., s. 40, 169.

[ocr errors]

Lagerberg, s. 60.
Lagerberg, Sv, s, 15, 42, 52,
182, 321.
Lagerbring, Sv., s. 106, 137,
138, 143, 145, 146, 147, 175,
274, 344.
Lagercrantz, K. 0., s. 180.
Lagerheim, s. 311.
Lang, J., s. 339.
Lantingshausen, J. A., s.
69, 181.
Larchevåque, P., s. 162.
Leczinski Stanisl., s. 43, 298.
Leibnitz, G. W. v., s. 102, 134.
Leijonhufvud, A. C., s. 105, 152.
Lenngren, A. M., s. 104.
Leopold, kejsare i Osterrike, s.
340.
Lewenhaupt, A. L., s. 325.
Lewenhaupt, K. E., s. 44, 150,
181.
Lidbeck, s. 201.
Liewen, H. H., s. 177, 289, 290.
Lilliestråle J. W., s. 106, 107,
148.
Linné, K. v., s. 102, 123, 132,
157, 160, 174, 175, 260, 264,
345.
Locke, J., s. 9, 16, 133, 136, 240.
Lovisa Ulrika, drottn. i Sverge,
s. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 24, 33, 46, 72, 73, 74,
102, 103, 104, 153, 163, 295,
297, 313, 316, 317, 318, 325,
334.
Loenbohm, S., s. 137, 344.
Ludvig 11:e, kon. i Frankrike,
S. 338.
Ludvig 15:e, kon. i Frankrike,
s. 299.
Ludvig 16:e, kon. i Frankrike,
s. 299. -
Lundius, s. 339.
Luther, M., s. 113.
Luædorph, B. W., s. 103.
Löwen, A., s. 289.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Napoleon 1, kejsare i Frankrike,
s. 340.
Necker, J., s. 340.
Nehrman, se Ehrenstråle.
Nettelbladt, K., s. 136.
Newton, J., s. 135, 146, 157, 158.
Nilsson, S. s. 108, 147.
Nohrborg, A., s. 74.
Nordencrantz, A., s. 55, 63, 68,
82, 110, 129, 139, 169, 171,
172, 190, 259, 309, 314, 334,
340, 347.
Nordenflycht, H. Ch., s. 103,
104, 107, 115, 147, 148, 152,
174, 175, 318, 344.
Nordenstråle, O., s. 118.
Novalis, s. 340.

O.
Oberlin, s. 75.
Odel, A., s. 50, 149, 150.
Odelius, s. 171.
Oden, s. 140, 145.
Oehlreich, N., s. 45, 63, 68,
129, 168, 318, 334 340.

[ocr errors][ocr errors]

Palmfelt, G., s. 152.
Palmstjerna, N., s. 180.
Pechlin, K. F., s. 40, 181, 188,
222, 320,
Person, Göran, s. 257.
Person, Jan, s. 88.
Peter 3:e, kejsare i Ryssland,
s. 295.
Petri, Olaus, s. 141–--144.
Petterson, Abr., s. 74, 271.
Pfeiffer, s. 166.
Pihlgren, M., s. 172.
Piper, K., s. 40.
Plomgren, T., s. 83, 320.
Polhem, K., s. 112.
Pombal, S. J., s. 240.
Porthuan, s. 271.
Puke, J., s. 118.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Salander, E., 226.
Sahlgren, N., s. 152.
Sahlstedt, A., s. 1 51, 154, 175.
Salvius, L., s. 73, 318.
Scheele, K. U., s. 160, 161.
Scheffer, s. 60.
Scheffer, K. F., s. 57, 69, 102,
166, 174, 175, 180, 227, 252,
314, 315.
Scheffer, P., s. 189,
Scheffer, Ulr., s. 69, 187.
Schlegel, s. 340.
Schlyter, K. J., s. 8.
Schröder, H., s. 74.
Schröderheim, A. Ch., s. 104.
Schröderheim, Elis, s. 104.
Schulzenheim, D., s. 309.
Schwerin, F. B., s. 309, 311.
Schönberg, A. d. y., s. 110, 135,
137, 139, 275, 344.
Serenius, J., s. 42, 52, 72, 77,
108, 129, 173, 301, 320.
Sergel, T. J., s. 106, 162, 175,
345.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Taube, H., s. 74.
Taube, K. Ch., se De la Gardie.
Tham, P., s. 101.
Tegnér, E., s. 108.
Tessin, s. 60.
Tessin, K. G., s. 16, 24, 51, 105,
151, 154, 162, 163, 271, 295,
320, 340, 344, 345.
Tessin, Nicod. d. y., s. 345.
Tilas, S. 0., s. 152.
Thunberg, D., s. 183, 281.
Tolstadius, E., s. 72, 74.
Tornquist, s. 183.
Torpadius, C. J. I., s. 103.
Troilius, S., s. 72, 74, 77, 114,
115, 271.
Trolle, Henr. af s. 183.
Tuneld, E., s. 109, 304.
Turgot, A. R. J., s. 340.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]

Bilaga N:r 1.

Uppgifter om riksdagarna 1723–1769.

Prisen äro i daler silfvermynt 1).

*) Ofvanstående tabell är uppgjord enligt ett sammandrag, som finnes infördt i Gjörwells Allmänna Tidningar år 1772 den 24 Jan. – den 5 Febr.
dessa ofta vexlat och att flere landshöfdingar, biskopar m. fl. ofta varit borta och att ståndsledamöternas antal varit stundom mindre, ofta mycket större än det här uppgifna (33. 69). I Nordencrantz's Hemligheter (3 96) förekommer ock en något olika beräkning.
I Mösspartiets skrift Upplysning för Svenska Folket (tr. 1769, s. 12; se 41. 302) uppgifves, att vid den tiden uppehället vid riksmötet kostade dagligen för hvar adelsman 36, för hvar prest eller borgare i åtnjutet arvode 24 och ur egen kassa 12, summa 36, och för hvar bonde i åtnjutet arvode 12 och ur egen

kassa 6, summa 18, allt d. kp. m. Olika uppgifter härom ses 33 69.

*) Enligt en annan uppgift 413,005.

Att dess siffror för både antal och utgifter äro blott ungefärliga, visar sig af de

[ocr errors]

runda summorna och af de sig alltid lika antalen af personer, ehuru man vet, att

[graphic]
[graphic]
[graphic]
« FöregåendeFortsätt »