Föreningen heimdals folkeskrifter, Volym 46–60

Framsida
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan 60 - ... att hon på sistone sönder går; så varder ock mig på sistone gångandes att eftersom jag nu uti så många occasioner och farligheter för Sveriges rikes välfärd hafver måst utgjuta och låta mitt blod : dock allt härtill genom Guds nådige beskydd till lifvet intet skadd, och på sistone det låta måste; ty vill jag för min afresa och nu denne gången hafva eder samtligen här när- och frånvarendes...
Sidan 7 - Men vi kristne skole läsa (över detta) historier med större gagn, ty vi veta, det Gud uppehåller regementen. Och fördenskull skolom vi giva akt uppå hans underverk, huru han understundom genom medel, understundom utan medel hjälper dem, han utur förtryck fria vill, och deras stad uppbygger, som synes nu vilja falla i ok och träldom, och dem till flor upphjälper; åter tvärtom igen huru han det, som för...
Sidan 8 - ... se sina fäders dygder rosas och deras odygder lastas, på det de hvad godt är följa kunna och det ondt är fly, när de varse varda, att intetdera glömmes.
Sidan 61 - Guds behag mage finnas och möta hvarannan i det himmelska och oförgängliga hos Gud oss beredda lifvet och glädjen.
Sidan 18 - Ryssland genom den stora Ladoga sjön och är väl så bredt öfver honom såsom hafvet vara kan emellan Sverige och Åland eller emellan Estland och Nyland.
Sidan 37 - Uppsala, en man över 100 år, som orkar gå till fots, med vitt hår och ett skägg, som täcker hans bringa, skinande som snö. Jag tycker mig se en av våra forne konungar eller gudar.
Sidan 51 - Din konungasläkt är nu kommen igen uppå en mans person, [denna släkt], som för få år sedan florerade med tre unge och vuxne herrar l.
Sidan 41 - Emellertid bad han sin trogne hjälpare att hava ett friskt och stadigt mod i alla vedervärdigheter och icke ledas, tröttas eller uppgivas av det omak, som i dessa besvärliga tider vankas, utan tänka, att vårt fäderneslands majestät och Guds kyrka, som därutinnan vilar, väl...
Sidan 43 - Sveriges krona attentera, efter som ännu af dem utan upphörande med reformerande på alla orter med godo och ondo fortfares, och alla deras consilia derhän dirigeras, att till deras förbemälte uppsåts eflect komma kunna.
Sidan 45 - Gudi gifvet många tunga saker igenom att lykta, rätt att bereda till det, som hända kan och mig i världen tyngst besvärar.

Bibliografisk information