Sidor som bilder
PDF
ePub

-தியாக

[ocr errors]

பார்

*

'

'

[ocr errors]
[blocks in formation]

''
*
பா

தகப்பனாகததுக
பாதகப் மகா

தகாசமாக
காத
பட்ட

* காக

காக MARAISI மாப்பக்கக்கால் தான்

பால் பாகம் கா

காயா on Mசயல்பாகங்கள்

காயாம்பாக க -மகன்

சமயAINANCE பாக கமாக சாகா

பக்க

கதை காப

*வாசை காக்க காக்கலாம் தான் கொயராகக் காயாம்

பக்க கன

சாகாகாகாக காலைகா' பாகம்

- கா கா கா கதகககாக சொந்

அசகாக கககக கக கமல் கதைகள் மக தா

*பாக பயமாக

காக்காக *

பக்கம்

NIAN

காக கர் *போகர் பக்

*.

* பத்தான்

...... காகம் காக

இயக்கம் பக்காது *

காகாது
அகம்,
பக்க

ககக ககககக
-

பட்டம் - சதய

பத்தி

பா

காக பாடி ப

-க்க

நது

[ocr errors]

பந்தர்

[ocr errors]

பாது

[ocr errors]
[ocr errors]

* இதில் என்

[ocr errors]
[ocr errors]

காத

[ocr errors]

-கம்

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Printed for T. CADELL, (Successor to A. Millar) in the Strand.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »