Sidor som bilder
PDF

FÖRORD.

ANDREAS WALLENIUS fóddes omkring 1690 i Wiby socken ì Nerike, der fadern, Johannes Olai Wallenius, var komminister; modern hette Gertrud Weldt. Han blef gymnasist 1712, student i Upsala 1717 och ordinerad till prest 17217 dâ han fórst kallades till adjunkt i Wiby; blef derefter komminister i Nämdö i Södermanland 1723, k0mminister i Wansö och Härads fórsamlingar 1726 och sist komminister och pedaggg i Marìefred och Kärnbo 1731, der han айва 1748. Ar 1733 utgaf han i Stregnäs "Et kort innehâld af alla sön- och högtigzdagars Epistlar”; om han utgifvit nägra Hera arbeten är mig obekant.

Upsala den 10 Juli 1870.

P. Hanselli.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Til den benägna läsaren.

Tu må ej undra på, god läsar', at jag skrifvit
Få verser, och them nu af trycket har framgifvit,
Men läs them väl betänckt, så kan tu veta få.

[ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »