Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors]

En först1 och bimmels príntz för alla englars orden Tar pä sig kött och blod och är vär broder Vorden. Ho kan dock icke bär hans biertas trobeet see,

Som alldelz oförskylt han pä oss vil betes?

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Han fölier med i tro, han följer i sitt kall,

Han fölier med i korss och dödzens öfverfall. Thet var ock Jesu taal, som han til Petrum giorde, Tâ han om kârleken tre reesor honom sporde

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Hurvâl the blinda hygningz män
Then dyra steen ha kastat hån,
Så hafver dock Gurl honom satt
Oss til en stadig grundval, att

PS honom vi sku säkert bo

Och hafva vår nöyachtig ro.

Then bär blind âr uti sin gång,
Han tar ett merckeligt förfång,
Och gör sig skada och stoor meen,
Han stöter sig mot thenne steen.
Thet länder honom till ett fall,
Han störtes i olyckan all.

Men then, som fnet på honom tror
Then stödier sig och trygger bor.
Att honom ey then onda man
Med sll sin macht nidstielpa kan.
О Gud, som har mig дюнам,
Var tu min skygd, min borg och tröst
Emot ovânners trug och hot,

Som daglig faller mig emot.

Om jord och himmel vil förgå,
Så låt itrou mig fastan stå.

Låt mig och dagelig i tig

Tilväxa och fôrkofra mig.

Och kort: I all nöd var mig när,
Thet beder jag, о Jesu kär.

[graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »