Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Här kommer Jesus sielf och läter döpa sig, Thet visserligen skeer til goda tig och mig; Ty thermed ville han oss renselse tillföra, Oeh all rättferdighet uti vâr stad fullgöra.

[ocr errors]

Och giorde szî thermed then fromma Herren god,

All döpelse` som skeer, oss till en helig Had. Then oss af syndzens träck aftvager och oss rennr Och i förbund med Gud stadfästar och förenar.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Ahl Jag har honom mist, thet kan iag nu besinna, För mina synder skull, Bâ Stora som ock smä, Är han nu tappat bort och veken mig ifrä.

О vee, hur ängslas iag, hvar skal ing honom finna?

Min christen, thenne skatt ey tinnes uthi iorden,
Ty han iu himmelsk är och himmelsk gör han tig.
Sä Sök nu honom ther, han läter linna sig:

Uti sitt helga ord är han städz funnen vorden.

Här är Maria samt med Joseph ett rexempel,

Och lära. med sijn dygd och christeliga nijt

Att sökia thenne skatt med ängzlan och med liijt. Men hvar och i hvad ~rum? Uti hans helga tempel,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Jag ber medl then spittelske man: .
Min Gud gör med mig näde,

Mig rena, om tu vilt, tu kan,
Frelss mig af syndsens väde.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »