Sidor som bilder
PDF

Fierde söndagen effter Päska.
Evang. Ioh. XVI: 5-15.

r.lljhet âr mig nyttigt, Jesu наг, att tu till fadren gangen, Och genom korsens död giordt mig aldeles fry, Förty iagb satt i block och band fast fängzlad ocb bärdt fangen, Ther i mig bade fört min synders tyranny.

Jag kann ock thet med sorg och ängst förut see och aftaga,
Att Moses med sin lag tbesslijkes satan mig

För fadrenom och för hans stol râtt bärdelig äklaga,
Sä att förlorat är all hielp förutan tig.

Ah, var min trogne advocat, när satan mig fôrsmäder, Och mana gott för mig, lät up tin nâdes dör.

Jag vet, att tu min talmann âst, then frolig mig förträder. Sänd mig tin belge and, som lärer mig och för.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Sâ framt the ju en gäng till Jesu salighet
Och till hans herlighet och ro med alla fromma,
. Som hann ther til ай näd förordnat och förseet,
Astunda hiertelig med glâdie till att komma.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ther fadren nu med sonen är, är ock then helge anda, Then oss till en hugsvalare af Gud är sind till banda. Ehvad som vedrigt nämnas mä, kan han ifrä oss jaga Och medisin trösts hugsvalelse all ängslighet fòrtaga.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »