Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Men hör, tin Jesus säyer här
Och tröstelig förkunnar:
Att fadren hafver verlden kär
Och henne alt gott unner. p
Förthenskull, henne till stor mon,
Utgaf hann sin enfôdde son,
Som skulle döden lijda.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

För ingen fattig syndare, som stär p5. bättringz trappar,

Slär hann igen tin lijfzens port, när bann med tro pâklappar, Lätt mig, min Jesu, tinna beet, tin godbet iag förvänter, Mig spijsa med titt helga ord och dyre sacramenten

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

О, visserlig är then rätt säll och lyckelig,

Som här till villig är och läter draga sig. Ty genom sâdan drägt then rätta tron han vinner, Och, om han bär än dör, hann ther dock lifvet iinner.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Then en gâng saiig biifva viii, för all ting moste tro
Att tree personer äre, som uti gudom bo.

Och boo, som sädant icke tror, han vist fördömder är,
Och hafver ingen saiigbet ey bär, ey beller ther.

[ocr errors]

Min christen, vet, en särdeles person Gnd fader är,

Och âter är en särdeies person Gndz сопел kär,

Sä ock en särdeles person är ook then Helge And; Personer tree, men dock en Gud, Som vördes i all land,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Och sidst uti Gudz rijke oss alt effter titt behag
Förmedelst en râtt salig död till herlighet uptag,
Ther vele vij lofïsiunga tig uti sann heligbet

Sampt fadren och then belge and i allan evigbet.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Sa'. giorde visserlig ock frätzaren then rijke
Med sine bröder fem, som vore bonom lijke,
Uti fullt braskande hann lefde dagelig,
Och hölt sig uti maat och kläder kräselig.

Men Mosen med sitt tal och the propheters lära
Han ville ingalunda böra eller ähra;
Then ussle Lazarum bann aldeles förgat
Vid drickens öfverñöd och bräddefulla fat.

XIII: 10.

« FöregåendeFortsätt »