Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

En lärare och predikant har siälar fätt om händer;

Till att regera folck ocb land är öfverbeten sänder; Then, som aff mackt och myndighet i husbäld namnet förer, Är gifvit under fögdery ait bvad som ther till hörer.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Säll är then, som i nädens tijd ей bär sin sak kann slätta, Och medan bann bär lefver ân, af Gudi dras för rätta,

Som genom lagsens ordet korss ocb annan pläga händer, Som bär i thenna verlden Gud oss menniskior till sänder,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Jag tillstär, att mitt fögdery oricktigt hafver varit,

Och att med ägodelar tin' iag skamlig har förfarit.

Ah Gud, thet faller mig för svärt tig räkenskap att göru, Ty mä min taleman för mig, min Jesus, ordet föra.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Att the ey kunde thet förstâ, ey heller ville höra,
Och upä Jesu trogne ord och tilltal bättring göra.
Ty kunde thet ey annors ske, sij strañet moste komma,
Och platt rent aff förgöra them, the onda med the fromma,

Att herren Gud med krig och svärd, med dyr tijd them hemsökte, Med giñtig síukdom, eld och brand pä theras plägor ökte, Att theras stad vardt ödelagd samt ock thes sköna tempel, Att sten pä sten ey funnen vardt. О faseligt exempell

Är thet skedt med Gudz egit folck, hvad skall tâ tig väl \ hände, Ther tu ey vilt med alfvare till herren Gud tig vända? Ty sä barmhertig som Hann âr, sä vred kann Hann och vara, Och ho som thetta ey vill tro, hann skall thet vâl förfara.

Säll ästu, christen, om tu thet, hvad här sägs, väl begrundar

Och städze kommer ock ihog, thet stralfet som tilstundar.

Ah, att dock Jesu täreflod titt hierta kunde röra,

Att thet, hvad som här till är skedt, tu aldrig mer mond’ gora.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

En part the skryta med sin dygd ocb sig ey rätt besinna, Och theremot en botfärdig boss sig vill intet finna, Theraff bann sig berömma kann, som för Gud kunde gälla, Ty monde ock en olijk dom om them vâr Jesus fälla,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ty ingen kann behaga Gud, som эй til bonom kommer,
Som vore bann rättfärdig nog och holler sig för frommer.
Utvärtes sken och helighet med allo Gud misshager,
Men then aff hiertat bättrar sig till näde haun upptager.

« FöregåendeFortsätt »