Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tbet vil bär texten oss med tbenne döfva lära,
Then intet böra kann, en dumbe ock ther till,

Then fromma menniskior bär framför Jesum bära,
Och be att han sin band pä honom iäggia vill.

[ocr errors]

Ett endast hephetha, thet kann bär mer utföra .. Till tbenne svära Sak och patientens cur, An alla läkiare i verlden kunne göra

Med thet, bvad namnet har utaf ett creatur.

[ocr errors]

Och all vär nöd bann viii och kann ifrä oss väuda,
Och bielper visserlig till kroppen och till siäl;

Therföre monde Gnd ock honom till oss sända,
Till at förbättra oss ocb alt, alt. göra väl.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Hvad kann dock vara sällare, än att mann thet besiñner,
Hvar i thet aldrabästa väl och salighet mann tinner.
Dock fäls hârom en nlik dom i menniskiornes sinne,
Then söker bär sitt vâl i thet, then har ett annat kynne.

[ocr errors]

Och hvad som sädant mera är, som verlden bär behager, Och thet för sin förnöyelse ocb salighet uptager.

Men bär stär kärlekz-läraren och oss till siones förer

Att then rätt säll och salig är, som bonom seer och hörer,

[ocr errors]

Och sedan ocksä som oss sielf kär hafva väran nästa,
Och vara bonom nti nöd till hugna, tienst och bästa,
Som ocksä samariten bär med sitt exempel giorde,

Tä hann sin nästas mänge sâr och sveda säg och sporde.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Thet ha the tio spittälske förfarit visserlig,

Tâ the till Jesum med sin tro och bön infunne sig,
Bevijsandes sin hörsamheet och giorde hans hehag,
Och vijste sig sâ presterna alt efter Mose lag,

Tä strax försvann ock spittälskan och skedde innan kort, Att thet, hvad them hesvärade, thet togs aldeles bort. Dock var otacksamheten stor, ty sij allenast en,

Han vände om och kom igen, tä hann var vorden ren.

Tller hann dock mann en trembling var, the andra theremot
АН Juda eller Herraus folck, utaff Israels rot.
Christtrogen siäl förgät dock ey att vijsa tacksam tig,
När Jesus tig ifrä tin synd ,har renat rijkelig.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Hvad skall iag äta, säger hon, sä ock, hvad skall iag dricka,

Hvar fär iag kläder för min kropp, hur skall ing mig dock skicka?

Ty tijden faller mig för svär, iag kan thet ey besinna,

Hvar iag i dag och längre fram mitt nnderhäld skall Ниша.

[ocr errors]

Чаи sâyer här: Att tiene Gnd och Inammon med tillijka Ar ingen till, som göra kann, then ena most hann svijka; Allenast en hann älska kann, then andra most hann bata, Eller ock en sig hâlla till, tbermot then andra rata.

« FöregåendeFortsätt »