Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ther evig frögd och lust och ingen sorg skall vara.

CHRISTOFER TIBURTIUS.

FÖRORD.

CHRISTOFER TIBURTIUS föddes omkring 1680 i Fablun, der fadern Christofer Tibnrftson, var hand-` laude; modreu hette Brita Knutsdotter Hertzman. Efter fullbordade studier blef han först “hofprest“ hos b. e. Axel De la Gardie, bvarefter han “för sin vackra lârdom och mycket herliga embetsgäfvor“ enhälligt kallades till kapellan i Jacobs och Johannis församlingar i Stockholm 1711 och alled den 2 September 1719. Säsom student ' öfvade han skaldekonsten Voch utgaf i Upsala s. a. “Själens saliga nöje uti Jesu blodiga koi-s och död, eifter Herrans förlänta näd ocb andai nägra svenska rim föreställt.“

En yngre broder, Tiburtz Tiburtius var pastor vid Dalregementet, hvilket han medföljde till Tyskland 1712 och blef fângen vid Tönningen. Efter bemkomsten blef han kyrkoberde i _Stora Wingäker och dog 1738.

En syster blef gift med bergsmannen Erik Johansson, hvars son Tiburts Tiburtii Tiburtius upptog namnet efter sina farbröder, bos hvilka han skiftevis uppfostrades och af den yngre upptogs sâsomfosterson. Sâsom pastor vid lifgardet följde han arméen 'till Finland, hvarunder han i form af dagbok sammanskref en “Historia om Finska kriget ären o1741 och 1742“, hvilken först 1817 af trycket utgafs. Aterkommen hem, blef han kyrkoberde i Wreta kloster 1744, prost 1754, riksdagsman 1755, 1761, ledamot af Vetenskapsakademien och kgl. Patriotiska Sällskapet, död den 19 Dec. 4787, 81 âr gammal. Prosten Tiburtius var en högst ansedd man och bade i böga älder» domen en ovanlig belsa och rörlighet. Han berättas bafva. reguliert uppvaktat biskopen hvarje nyârsmorgon, vauligen försedd med en hare, som han sjelf skjutit. Sedan 1726

XIII: 14.

var han gift. med Margareta westerling, men bade med henne inga barn, hvarfôre denna aktade slägt med honom utdog. Upsala i Maj 1870. P. Hanselli.

« FöregåendeFortsätt »