Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Fast än förföljelser pä mer än mänga sidor7

För Christi ähra skul oss trycker alla tider.
Ty som en Stephanus, med troo och starkhet full,
Mâst lijda hârdan död för ingen annan skul;

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

En David, helig man, har öfver syndsens börda
Så sörgdt och klagat, som hon ville honom mörda;
Therföre, menniskia, af honom lärdom tag
At öfver tina synd rätt sörja natt och dag.

[ocr errors]

Men ställ tin synda-sorg alt efter Herrans sinne
Och haf i allan tid i friskt och stadigt minne,
At tu hos fadren har et mächta godt försvar,
Tin frälserman och vän, som verldsens synder bar.

Ach, se therföre til, at tu rätt honom känner,

Och aldrig någon tid til snöda synden rânner,
Men vandra troligt, som tin Jesus vandrade,
Så skal omsider tig en evig ähra skie.

[merged small][ocr errors]

.ßFör sädant horeri hvar man sig mäste часта,

‘Och hela sin lifstijd allenast thetta achta,

` At Herren, konungen, jag menar Jesus ChristY Then endast til sin brud vil hafva först och sidst,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Allenast hvar och en sig troget barn bär visar

I ord och gierningar, gin Herre Gud högt prisar,
Och icke nägon tid, med vilja mot Hans bud
Hâr handlar. Sâdant unn’ oss milde Herre Gudl

[ocr errors]

Endast i Herranom rättfärdighet vi hafva

Och ej för gîärning vår; ty alle, alle snafva,
Och falla uti synd. Men af barmhertighet
Oss föder Gud på nytt, och gifver salighet.

Thet genom dopet giör vår Gud och fader fromma, Som allom them uptar för barn, som til sig komma; Ty then ther blifver döpt och tror, han salig är

I tiden äntlig och får evig sällhet ther.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »