Sidor som bilder
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Barmhertigheten då begynte til at kiämpa
Med Gudz rättfärdighet, nåd måste visa nåd.
Ty blef i himlens slut då giort ett saligt råd,
At Herrens vredes eld en Jesu död skull dämpa.

[ocr errors]

O, glâdiefulle dag, en dag förutan like,
När sielfva himlens printz och stora guda-son
At hälsa jorden sâll steg af sin guds-tron,
En dag vist salig sâll för hela jordens rike.

Rätt som en fattig man ett hårt beângstat hierta, Som vet sig ingen roo för svåra plågors gnag, Är biertans glader då, när dagas up den dag,

Som gör ett nådigt slut på sådan ve och smärta.

Rätt som en trångder man i brusand' hafvetz vågor,
Ej annat för sig ser än bara blekan död,
Hur hiertans glad år han, när utur sådan nöd
Han hielpter blir till landa och slipper all sin plågor;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Па: tbetta var bestält, han gär til örtagärden,
Gethsemane, den var den svära pläge-ort,
Där biertans ängsten hans tiltog alt immer fort.,
Där han af dödsens macht är ynkligt pressad vorden.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »