Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Förgiåte förr min hand den, som har handen skapat,
Vid halsen ock min gom mig tungan läde fast,
Om jag förgiäter dig, och tar på mig den last,

Som frälst mig och upsökt förlorat och förtappat.

[ocr errors][ocr errors]

Jag sätter Jesu blod, hans blod skall mig väl hielpa,
Tråtz alt hvad skada kan, jag är väl utan nöd,
Frå allan fara fri i lil', i lust i nöd, l

När jag har Jesu blod, skall mig mitt blod ey stielpa.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

När Jesu döda kropp af plågeträdets grenar
Var tagen, föres han till grafvens mörka bort,
Som med Pilati ring förvaras sedan hårt.
Där ligger nu vår vän bland bergetz hårda stenar.

[ocr errors]

Statt vandringzman, statt still och skåda denna grafven,
Hår ligger himlens Gud, lagd i en svepedunk,
Här ligger lifsens printz i jordens mörka bunk,
Här ligger knngars kung, som scepter bär och glafven.

Här hvilar sina ben, för hvilkens guda-fötter
Den store himlens häär måst kasta kronor ner,
Den, hvilken majestet och macht och välde gier,
Han såfver nu i ro, af lefvandL matt och trötter.

[ocr errors][ocr errors]

Ой uti himlens skiy vâr Jesus sist vill komma,
At utaf jou-dens stoft oss äter kalla. ut,
At ställa för sin dom och fälla rättens slut.
Gif mig dâ Jesu deel bland dina valde frommal

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

Si skall nu fullbordas det saliga räd,
Som är utaf evighet slutit,
At medlaren Jesus af grundlösa uäd
‚ Betula skal, bvad vi ha brutit.

Men, himmelska fader, kan detta ey skie
Förutan slik qvahl, sorg och smârta?

Skall kiäraste sonen med slik biertans ve
Betyga sitt kiärliga hiena?

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Vällsignade Jesu, är detta den mun,
Som aldrig kund' tröttas at tala

De vånligste orden? Nu tyster och stum
Förbleknad och lagder i dvala.

[ocr errors]

Men bvad har dig tvingat slik marter och qval,
Min Jesu, oskyldigt at lida?

Ey annat än kiárleken din utan tal,
Och at vi skull slippa så qvida.

[ocr errors][ocr errors]

Skall intet mig skada des lågande brand,
Ty Jesus besitter mitt lhierta,

Hvars blod mig städz styrcker, hvars mäcktige hand
Besägrar all jämmer och smärta.

[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »