Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors]

När glaset ntrunnit, när timman är all,
När môdsamrna. lifvct det ändes,

Når målet det svåfvar, när munnen blir kall,
När alt uti intet omvändes,

Når dödsstunden kommer, när samvetet slår, När immer i öronen liuder:

Fort, syndar* för dammen, din lön du där får, Når brinnande helfvetet siuder.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ERNST GESTRINIUS.

[ocr errors]

FÖRORD.

ERNST GESTRINIUS föddes den l April 1663 i Helsingfors, der fadern Thomas Gestrinius var kornminister; modern hette Brita Grek. Hau studerade i Abo och blef filosofie doktor 1694, hvar-efter han blef konrektor vid skolan i Wiborg 1695, rektor 1696, linguarum lek~ tor vid gymnasiet 1698 och kyrkoherde i Jäskis och Savolax församlingar i Wiborgs län 1705. Då ryssarna 1707 inföllo i Finland, måste han fly undan och lemna sin egendom i fiendernas händer. I den mest utblottade belägenhet, då han “såsom ett byte knappt hunnit föra sitt usla lif ur faran“, uppehöll han sig länge i hemlandet för att afbida ett lyckligt slut på kriget, men nödgades slutligen' fara öfver till Sverige för att söka anställning och utko'mst för sig och familj. Han blef då 1718 kyrkoherde i Tuna och Stafby pastorat af ärkestiftet, der han qvarblef till sin död, den 21 Mars 1739. Med sin hustru, Christina Schultz, hade han tvenne döttrar, deraf den äldsta blef gift med Laurentius König Helenius, till hvilken svärfadren 1735 öfverlemnade pastoratet, emedan han sjelf icke kunde sköta det, då han de sex sista åren af sin lefnad var blind. Han berömmes såsom en lärd man och god poet. Sina vedermödor under flykten och sin förtröstan till Gud om befrielse har han skildrat i en visa, som han till nyåret 1718 af trycket utgaf och tillegnade ärkestiftets prostar och kyrkoherdar, „med anönskan af all gudomlig välsignelse“. Ar 1722 utgaf han åter: “Klagelig röst i en troinnerlig bön om hielp i nöden till frälsaren Левит“, samt: “Oryggeligt löfte, Herranom Gudi gjordt på en bedröflig яды.“ Dessa kyrkoherden Gestrinii vittra skrifter hafva varit obekanta för såväl Lidén, som Hammarsköld och Wieselgren.

Upsala i Maj 1870.
P. Hanselli. .

« FöregåendeFortsätt »