Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Mâng olïer för tin thron jag icke har at bära,
Ej silfver eller gull tit. hot försona fär.
Hel stor är skulden, som mit. samvet män besvära,
At jag för tinom dom i mycken fruchtan stär,
Men ställer mig doch in, at föra tig til banda
Et. hierta, sorgefult, samt en bedröfvad anda.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Ach, thet jag kunnat väl i thenna. dagen vandra

På christendomens väg, och styra så min gång, At jag omsider sielf tillika med mig andra

Undvîka måtte nöd och sidsta domsens tvång, Och bland Guds änglar samt all helgon evigt prisa Och lofva Herren med en herlig glâdie-visa.

Har jug', o Herre båld, i helgedomen varit,
Och helig andacht ei ther haft med mig i dag,
Men genom timlig’ tings bekymmer then förfarit,
Och thermed syndat mot tin helga sabbaths-lag,
Så gif mig til` o Gud, gif mig thet til af nåde,
Samt värka viljan och fullbordar: hos mig både.

[ocr errors][merged small][merged small]

Tag up af et ödmiukt sinne
Och förkråssat hiertas grund
Then andacht, som fins ther inne,
Jesu, thenna morgonstundl

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tack min Gud och Jesu kära,
Som elândom icke sön
Hvad i trone the begära,
Men anammar theras bön.
Tack, haf tack för thenna dagen,
Then jag så fullända fått,
At all våda blit förtagen,
Och tin nåd har til mig gått.

Mig förlån samt alla mina
Söt en sömn och säker ro,
Och lätvhelga änglar tina i
Oss bevaka med vårt bo,
At ej satan, som vil råda
Uti mörkret, med sin list
Får oss svaga nedertråda
Och omstörta för vår brist.

Låt min siäl, när kroppen hvilar,
Af arbete trött och matt,
Bli befriad från hans pilar,
Them han skiuter dag och natt.
När och tu mig vakna låter,
Och jag up i morgon står,
Så. gif tå, thet tin nåd åter
Til mig och the mina går!

[ocr errors]

0 tu nåds och bönens anda,
Som oss förer godt til handa,
Och upfyller med all tröst
Frid och frögd the trognas bröst.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« FöregåendeFortsätt »