Sidor som bilder
PDF
ePub

MICHAEL RENNER.

FÖRORD.

Af MICHAEL RENNERS lefnadsöden känner jag icke mer än att han varit finne till börden och s. 8. theol. stud. vid Åbo universitet. En Michael Rennerus dog såsom pastor i Raumo af Åbo stift 1676, och en Claudius Renner, som dog 1739, var äfven pastor i samma församling. Åbo stifts berdaminne, deri jag hemtat dessa uppgifter, är särdeles torftigt på biografiska uppgifter och upplyser ingenting om nämda pastorers slägtförbindelser; men troligt är, att Michael och Claudius Renner varit söner till kyrkoherden Michael Rennerus, som ock gifvit den äldre sonen sitt eget dopnamn. Hvarken Hammarsköld, Sonden eller Wieselgren hafva baft någon kännedom om Mich. Renners lefnad och nämna honom endast i förbigående såsom författare till "Tårar vid Christi kors“.

Michael Renner utgaf 1690 ett litet bäfte “Vijsor“, om 12 qvartblad, som han tillegnade grefve Eric Lindschöld; det utgöres af tvenne afdelningar, deraf den förra innebåller Trenne klag- och tröstesånger, utgifna under bans eget namn, den senare trenne andra andeliga visor, under psevdonymen My Rtillo. De första tre sångerna sägas vara uttagna ur ett arbete, som han benämner Tårar vid frälsermannens Jesu Christi kors, men om detta arbete utkommit, är mig okändt. Deremot har han utgifvit Ett andeligt sjökort och seglationskonst, författat i en Nyårsvisa, till bvilket nyår dock okändt, emedan något årtal icke finnes angifvet.

Upsala den 11 Maj 1870.

P. Hanselli.

« FöregåendeFortsätt »