Sidor som bilder
PDF

Näste söndagen after nyàhrs-dagen
Text: Rom. VI: 3 ad 12.

Ej hade Aron lof, hans söner icke heller,

At gä til altaret otvagen, ty thet gâller
Haus egit lif, si Bâ, god christen, är och fatt
I nya testament’, ty Herren hafver satt

Thet vite, at ej en Skal nägon tijd uptagas

Utî församblingen, som icke först rentvages
Igenom andanom och vatn, hvilket skier
I dopet, som ingäng til Gudz försambling gier,

[ocr errors]

Och vaudra i en ny reen-lefnad alla dagar

Utränsa surdeg ond, slikt Gudi väl bebagar.
Then gamle menniskian korsfästas, dödas bör
Med alla synder och ond lusta, som förför.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Första söndagen after trettonda dagen.
Техн Rom. XII: l ad 6.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Andra söndagen efter trattando dagen.
Text: Rom. XII: 6 ad 17.

[ocr errors]

Then med then helga skrift omgär, skal then förklara, Ej efter tycket sitt, men ens med trona vara

Skal hans uttydning all; förnuftet titt ej fölg,

Men thy1 til fânga tag och ingen sanning dölg.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tredie söndagen after trattando dagen.
Text; Rom. XII: 17 ad lin.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »