Sidor som bilder
PDF
ePub

11.

Men, o Jesu, som alt råder,

Stijgb medh migh i skeppet inn, När jagh haar tigh och tin nåder,

Seglar iagh för fooglig vind, Achtar ingen mootgångs väder,

Sorge vågors stoora bruus,

Alla stoora stormars suus, Röra ey på migh ett fieder, Uthi detta nyja ábr.

12. Då så achtar iagh sielff satan

Mindre än ett lijtet strå, Affgrunds hvalen, Leviathan,

Medh des anhangs störar grå, Trotz ban kan migb något göra

Medb sin nät och listigbeet,

Ja han kan (som iagh väl veet) Ey på migh ett håår at röra Uthi detta nyja åbr.

13. Och om sorge moln sigh samkar,

Mörcka dimba kommer på, Jagh uthkastar hoppets anckar,

På thet fasta grundet tå; Lät då hafvet brusa, svalla,

Verlden sielff förgås med bast,

Troones tågh skal hålla fast,
Om än bergen skulle falla
Uthi detta nyja åbr.

14.
Lustigt skal och städze blifva

Hiertat mitt, ty jagh veet vist, Att Gudh effter molnen gifva

Vill oss soble-skenen sidst, Effter stormen låter logna,

Effter sorg geer frögde daar,

Effter dimba lufften klaar, Effter mootgång vil ogs hogoa

Uthi detta pyja åbr.

15. Til compas titt ord iagh ställa,

Jesu, vil städz för migh fram, Koosan skal tber effter gälla,

At jagh kommer ey på skam, Stryk mitt bierte järnet kalla

Medb tin andes magoet fijn,

At det må med polen sija Städse fast och stilla stahna Uthi detta nyja åhr.

16. Till confoy tin' englar blijda

Sänd at bålla om migb vacht, Och sigh lägra vidh min sijda,

Värja mordebrännars macbt. Var sielf för mig lius och lycbta,

Som migh föhr på rättan leed,

Ifrån mörksens vågen breed, Effter titt lius migh lät syffta

Uthi detta pyja, åbr.

17.

Korsens trä skal masten vara,

På mitt skepp tit up iagh vil, Uppå böne-buftågh fara,

Göra vrede-flaggap still,
Och uthbängia nåd-lust flaggan,

Göma migb i Jesu såår,

At iagh nådb för vrede fåår, När migb samvetz skått vil agga Uthi. detta nyja åhr.

18. Jesa, blijff min styrman goder,

Hör min böön och trägne låth, Sitt vid tin församblingz roder,

Som är en så liten båtb; Styrck tin båtzmän manligt strijda

Emoot kättars, kaprars våld,

Emoot turckens, påfvens sold, Och titt ord med Aijt uthsprijda

Utbi detta nyja åbr.

19. Regementzeps skepp bevara,

Konglig skepparn i sitt kall, Heela konglig hoff för fabra

Ocb olycka med them all, Som vid rijksens segel sittia,

Goda rådb them finna lätt,

Rätten skipa allom rätt, Lät them rätta leeden hitta Uthi detta nyja åbr.

20. Husbålds farkost med vältreffoad

Signa Gudb til öfverföd, Gif oss hälsa, rolig lefnad,

Kärlek enigheet och bröd; Hunger, peșt och plågor svåra

Lát. ey taga öfver hand,

Eller komma på vårt land,
Ocb förkorta dagar våra,
Utbi detta nyja åhr.

21.
Gif min tijd i frijd bortrinner,

Til's iagb känning fåoga må; Men skal skeppet förrn tbet binner

Fram på vägen söndergå,
I graffz diup tå kroppen bijda

Lät til stoora domedag,

Sialen blij i titt bebag, Ocb min troo ey skepzbrott lijda Uti detta nyja åbr.

22. Tå har jagh vist måblet funnit,

Råkat i een lugoan hamn, Då bar iagh rist segren vunnit,

Jesu, utbi tinom famn, Hvarest evigt tå skalt blifva

Utan enda ett nytt åbr,

Utban vinter grönskand våbr, Den oss Jesus omsij'r gifve

Effter detta nya åhr!

[ocr errors][ocr errors]

JONAS HJORTZBERG LARSSON.

« FöregåendeFortsätt »