Sidor som bilder
PDF

FÖRORD.

JONAS HJORTZBERG LARSSON föddes den 21 Juni 1703 i Husby prestgärd i Södermanland, der federn Laurentius лоте Hjortzberg var kyrkoberde; modern hette Catharina Brothera. Sedan han genomgätt skola och gymnasium, blei han student ì Upsala 1721 och prest 1729, dä han kallades till huspredikant hos friherrinnan Hedvig Christina Krnus pâ Edeby i Helgarö socken och inuehade denne befattning till bennes dôd 1733, blef derefter huspredikant hos presidenten friherre Conrad Ribbing 1734, komminister i Maria Magdalena församling i Stockholm 1735 och kyrkoherde i Tjula och Sundby pastorat 1747. Vid prestmötet 1755 var han v. preses oeh fullmâgtig vid riksdagen 1761. Efter en lefnad af 63 är afled han den 26 Juli 1766. Med sin hustru Anna Maria Hultstedt hade han elfva barn, deraf tvä söner och sex döttrar öfverlefde honom. Äldste s_onen, Lars Hjortzberg, stenbuggare och appareilleur vid kgl. slottet i Stockholm, blef med sin hustru Maria Lovisa Sehůtzer, aktris oeh Sängerska vid operan, fader till den ntmärkte skâdespelaren Lars Hjortzberg.

Upsala den 28 Juni 1870.

Р. Hanselli.

Then yttersta` damen,

med therpâ följande
sälla och osälla evigheten,

betrachtad och til allmän noga eftertancka uti svenlka rim
igenom trycket utgifven
raf

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Så lår ju thetta bud för folcket vilja tyda,
At himla-konungen nu sielf å fârde är,

At han, som lagen skref och sielfver måste lyda,
Han vill nu höra til hur vij ha lefvat här;
Förthenskull se then man, som ther på stolen sitter,

Han skilja vil i dag sin får ifrån the getter.

[ocr errors][ocr errors]

Up Adam, far-fars far, och Eva, mor-mors moder,
Tu gamla par, som först på gröna gräset gick,

Som åt then sköna fruckt och drack af Edens floder,
Men pien enda bijt tin lystnad släckia fick.

Ach, kunde tu un ett för thessa barnen vinna,

At åter all tin blod i himlen vore inne!

Vak up, tu ålders folck, j gubbar silfverhvita,

Som jordens spenar kryst uti these yngre år, Och i er lefnadsbok mång hundra år fått rita;

Jn edart namn och främst i menskio-rullan står. Up, tusend tusende, som ned til bottnen foro I vredens vattubad, ther inga strander voro.

« FöregåendeFortsätt »