Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Tu mins 11111- thenne bad och hiertlig ropte: abba,
Fick banner, mycket hugg och droge för rädet fram,
Kinpustad, törnekrönt, bespâttad och begabbad,
Var tolig lika fult och teg just som et lamb,
Fast än the huden af til barn benen Hängde
0011 seu oskyldig man bland röfvare uphângde.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Ther efter öpnas ock en bok, med namn af Lifvet;
Jag tror, at sielfvcr Gud then samma bundit har,
Samt af begynnelsen med gyldne stafvar skrifvit,
Och i sin egen barm haft henne i förvar.
The som i lamsens blod sin kläder tvagit hvita,
Har Gud med egen hand i thenna boken ritat.

Med samma hand och styl ct aftryck är inpreglat
Uti hvar trogen siäl, och riksens barnas bröst,
Som är med blod och kraft til domscns dag fôrseglat,
At the frimodigt stå och finna genast tröst.
Thet âr that' nya namn, och nya stadscns stempel,
Thet goda vittnesbörd, uti Guds egit tempel.

[ocr errors]

När thet så lâsit år, at böckerna bli slutna,

Strax domaren en vinck til sina drângiar gier.
Rätt underligit, at the bieltar, oförtrutna,

Som blixt och flygand blåss man uti hopen ser;
Rätt underligt, hur snålt the giöra sina tienster,
Och skilja hopen åt til höger och til vänster.

The sökia, känna gen, the kyssa och famntaga,
The fâgna på. alt sätt och âra himlens barn.
The andra snubbas hårt, the ryckia them och jaga,
The spierna, spåtta ut, och hålla them för skam.
The lyfta barnen up på högder och altancr,
The andre köras i moras på sorgebancr.

На, käre, se på them, som stå til högra handen,
Hur theras man är fall med längtan til”at lee.
Liksom the af ett haf ha kommit uppå stranden,
Ell’ som tå barnet får sin nya klädning se.
The glädja sig som then til bröllop blifvit bådad,
Och som en riker son, tå han får arfvet skåda.

Men jämmer. se ock them på vänstra sidan stâlte,
Hur the försagde stå, upståppade med gråt.
Som then ther hålet ser och bilan under bälte,
Som then på. diupet är och mista skal Sin båt.
Elly som vanartigt barn, som har förspelt sitt goda,
Och eij en va-ttutår har nånsin at förmoda.

[ocr errors]

Alsvåldigt är thet ord, som Herrans muuu förkunnar,
Kuapt sagt, så är thet giort, knapt tänckt, så. löpa the.
The högre ha så brott at mätta sina mannar,
The andre löpa bort, at ingen skal them se.
Först gier han barnen bröd, men vilja hundar lukta,
Så vil han them med rijs och piska sedan tuckta.

Så kommer, käre barn, välsignade Guds vänner,
I, som frimodigt här på högra sidan stå,.
I ären tecknade, jag eder alla känner,
I, som min faders ord och löften trodt uppå.
Och I, som vej försmâtt, thet jag i verden giorde,
Tå jag vid prâssen gick, som cder alla borde.

[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »