Sidor som bilder
PDF

Fierde söndagen efter trettonde dagen.
Text: Rom. XIII: 8 ad 10.

[ocr errors][ocr errors]

Och thenna ädla dygd förstå, kärleken rena

Skal ingen nästan sin på något sätt förmena,
Hälst hvar man skyldig är, sin nästa hafva kär”
Och honom giöra godt, fast han än ovän är.

Ach lyd, min christen god, nu hälsosam förmaning,
Och älska nästan tin, ty omotsäylig sanning
Är, at then brodren sin ej älskar, kan ej Gud
Kär hafva, utan långt, långt träder från hans bud.

Men then som andre giör, thet han vil hafva sedan
Af androm giordt igen, han lagen allaredan
Fullbordat, fruchta ej behöfver eller han,
Ty honom med sitt hoot ej lagen skada kan.

[ocr errors]

Femte söndaqen efter trettonde dagen. 'rm con. т: 12 м! п.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Men ser nu, christne, til at I mâ prydde vara
Som Herren hafva vil, at ingen uti fahra

Mii räka nâgon sin; men frij för onda fall

I tiden lefva och Gud tacka med högt skall.

Söndagen Septuagesima.
Text: l Cor. IX: 24 ad 26. Cap. X: l ad 5.

All ting man prölva skal och til thet goda basta,
Thet onda ther emot föl-gåta och bortkasta;

Ty som på vädjobahn the löpa alla fort,

Men then, som löper bäst, han hämtar lönen bort,

Altså bland christna och thet äfven är beskaflat,

Then, som vil löpa rätt och hafver vapen fattat,
Och kämpa satt sig för then rätta trones kamp,
Han vapen hafva bör och icke rör och svamp,

Han väpnad vara skal med tro och dygder många,

Som Christus har befalt; märck, then til stridz kan gänga
Mot satan aldrabäst, som späker köttet sitt
Och onda lustar ej tillåter löpa fritt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Giörs, säsom Paulus här i sin epístel giorde,

När han om mângen falsk apostel sädunt sporde,
Som mycket Christi folck bedraga villig var,
Och stämma Paulum fram, ty giör hun sitt fôrsvar

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »