Sidor som bilder
PDF

Gack till dem, som gå och famla,
Och sig jämra ynckelig.

Hör du ingen af de gamla,
Som på sängen ropar dig?
Mån, du ingen armer ser,

Som skall tigga sina betar,

Som här kryper, som här letar,
At i jorden hitta ner?

[ocr errors]

Om tin fader eller moder,

Skulle fråga utaf mig:

Hvar är din camrat och broder?

Skal jag svara listelig:

Han på vågen gíömde sig, Men när dagen vår gått neder, Vill han råka mig och eder

Uti frögd evinnerlig.

PETER WARN MARK.

FÖRORD.

PETER WARNMARK föddes i Christineharnn, der fadern Olof Warnmark var rådman. Han blef student i Upsala 1681, i Lund 1691 och filosofie doktor i Greifswald 1696. På. kallelse till fältprest vid et skånskt regemente blef han prestvigd i Carlstad 1700, befordrades derefter till pastor vid enkedrottningens regemente och dog i Göteborg i Mars l709.

Detta är alt hvad jag känner om denne tidigt bortgångne författares lefnadsöden. Ifrån den tid han såsom student vistades i Upsala intill sitt sista lefnadsår var han en flitig författare och har af trycket utgifvit icke mindre än sjutton olika skrifter, för det mesta i bunden skrifart och af religiöst innehåll. Hammar-sköld upptager honom bland den dalinska periodens författare; men Dalin var blott sex månader gammal, då Warnmark dog. Detta misstag hårleder sig deraf, att Hammarsköld icke kände Warnmarks dödsår, utan antaget' det hafva inträffat i midten af 1700-talet.

Upsala den 8 Juli 1870.

P. Hanselli.

« FöregåendeFortsätt »