Sidor som bilder
PDF
ePub

Gack till dem, som gå och famla,

Och sig jämra ynckelig. Hör du ingen af de gamla,

Som på sängen ropar dig?

Mån’ du ingeu armer ser,
Som skall tigga sina betar,
Som bär kryper, som bär letar,

At i jorden bitta ner?

Men ändå, det kan så vara,

Den bar alt besvär förglömt, Den har sluppit verldzens fara,

Den, som jorden väl bar gömt.

Jag vil kasta bort mitt flor,
Säija: Fast i unga åren,
Du blefst lagder uppå båren,

Var du lycklig vist, min bror.

Om tin fader eller moder,

Skulle fråga utaf mig:
Hvar är din camrat ocb broder?

Skal jag svara listelig:

Han på vägen giömde sig, Men när dagen vår gått neder, Vill ban råka mig och eder

Uti frögd erinnerlig.

PETER WARNMARK.

1

FÖRORD.

PETER WARNMARK föddes i Christinehamn, der fadern Olof Warnmark var rådman. Han blef student i Upsala 1681, i Lund 1691 och filosofie doktor i Greifywald 1696. På kallelse till fältprest vid et skånskt regemente blef han prestvigd i Carlstad 1700, befordrades derefter till pastor vid enkedrottningens regemente och dog i Göteborg i Mars 1709.

Detta är alt hvad jag känner om denne tidigt bortgångne författares lefoadsöden. Ifrån den tid han såsom student vistades i Upsala intill sitt sista lefnadsår var ban en Aitig författare och bar af trycket utgifvit icke mindre än sjutton olika skrifter, för det mesta i bunden skrifart och af religiöst innehåll. Hammarsköld upptager bonom bland den dalinska periodens författare; men

Dalin var blott sex månader gammal, då Warnmark dog. Detta misstag härleder sig deraf, att Hammarsköld icke kände Warnmarks dödsår, utan antager det bafva inträffat i midten af 1700-talet.

Upsala den 8 Juli 1870.

P. Hanselli.

« FöregåendeFortsätt »